Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2021 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł netto (na rękę).

SzkołaBranżaZawodyPrzewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2021 roku
PCEBudownictwo⦁ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
⦁ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
⦁ murarz-tynkarz
⦁ stolarz
⦁ dekarz
⦁ technik budownictwa
⦁ technik urządzeń i systemów energetyki
75 osób
PCELogistyka⦁ technik logistyk96 osób
ZSGŻiAChemia lekka⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
25 osób
ZSGŻiAUsługi finansowe i biznesowe⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
65 osób
ZSMIICT i elektronika⦁ technik informatyk
⦁ technik teleinformatyk
⦁ technik mechatronik
⦁ monter-elektronik/elektronik
⦁ technik programista
110 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:
⦁ ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
⦁ możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
⦁ sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
⦁ udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 11 marca do 25 marca 2021 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” w Waszych szkołach!

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2021 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.
Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.
Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.
Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 11 marca do 25 marca 2021 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz
⦁ formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych
Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.
Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.
Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.
Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

⦁ Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
⦁ Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
⦁ Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
z warunkami określonymi w Regulaminie.
⦁ Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

Do pobrania:
Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2021 roku
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Ulotka dla ucznia
Formularz zgłoszeniowy pracodawcy/przedsiębiorcy

Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca

do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2020/2021) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informujemy o rekrutacji uzupełniającej, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów – u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły),
-w przypadku nauczycieli – u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą szkoły zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

W dniu 15 października 2020 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów szkoły opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2020/2021).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Czytaj dalej

Regulamin staży, praktyk z dnia 03.06.2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 03 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 184/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest niezbędne do realizacji projektu i podyktowane bieżącą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na zmiany w zakresie podniesienia wysokości stypendium stażowego dla uczniów.

Czytaj dalej

Zmiany do regulaminu w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 22 kwietnia 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały nr 195/2020 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W regulaminie dostosowano zapisy w związku obecną sytuacją w jakiej znalazło się m.in. szkolnictwo w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (do poprzednio obowiązującego regulaminu dodano w § 5 ust. 6 w nowym brzmieniu, zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu uległy zapisy § 6 ust. 1 pkt.1, ust. 2 pkt 3 oraz § 11 ust. 2 pkt 3)

Regulamin rekrutacji 2019_2020 Uchwała 195_2020 z dnia 22.04.2020

Czytaj dalej

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2020 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

Szkoła Branża Zawody Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2020 roku
PCE Budownictwo monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnychmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiemurarz-tynkarzstolarzdekarztechnik budownictwatechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 82 osoby
PCE Logistyka technik logistyk 71 osób
ZSGŻiA Chemia lekka technik analityktechnik technologii żywności 46 osób
ZSGŻiA Usługi finansowe i biznesowe technik ekonomista technik handlowiec technik organizacji reklamy / technik reklamy 159 osób
ZSMI ICT i elektronika technik informatyktechnik teleinformatyktechnik mechatronikmonter-elektronik / elektronik / technik elektronik 77 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5:   Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 14 lutego do 20 marca 2019 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 14 lutego do 20 marca 2020 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”
w Waszych szkołach!

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

 1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
 2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

Do pobrania:

Czytaj dalej

Wydłużenie rekrutacji do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą szkoły zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

W dniu 12 września 2019 roku ruszyła rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2019 roku do 4 października 2019 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów szkoły opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Aktualizacji uległ regulamin rekrutacji w zakresie planowanych do realizacji zajęć dla uczniów ZSMI w związku ze zmianami w kwalifikacjach oraz formularz zgłoszeniowy ZSMI.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół zawodowych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

12 września 2019 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2019 roku do 27 września 2019 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Czytaj dalej

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2019 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

Szkoła Branża Zawody Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2019 roku
PCE Budownictwo
 • monter sieci, instalacji i urządzeń   sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
67 osób
PCE Logistyka
 • technik logistyk
57 osób
ZSGŻiA Chemia lekka
 • technik analityk
 • technik technologii żywności
50 osób
ZSGŻiA Usługi finansowe i biznesowe
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy
158 osób
ZSMI ICT i elektronika
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik/elektronik
67 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2019 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5:   Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 1 lutego do 15 marca 2019 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 1 lutego do 15 marca 2019 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”
w Waszych szkołach!

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZATOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

 1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
 2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego’’ (na rok szkolny 2018/2019) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021

ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca pytaj w swojej szkole !!!

Czytaj dalej