Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2021 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł netto (na rękę).

SzkołaBranżaZawodyPrzewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2021 roku
PCEBudownictwo⦁ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
⦁ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
⦁ murarz-tynkarz
⦁ stolarz
⦁ dekarz
⦁ technik budownictwa
⦁ technik urządzeń i systemów energetyki
75 osób
PCELogistyka⦁ technik logistyk96 osób
ZSGŻiAChemia lekka⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
25 osób
ZSGŻiAUsługi finansowe i biznesowe⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
65 osób
ZSMIICT i elektronika⦁ technik informatyk
⦁ technik teleinformatyk
⦁ technik mechatronik
⦁ monter-elektronik/elektronik
⦁ technik programista
110 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:
⦁ ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
⦁ możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
⦁ sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
⦁ udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 11 marca do 25 marca 2021 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” w Waszych szkołach!

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2021 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.
Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.
Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.
Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 11 marca do 25 marca 2021 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz
⦁ formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych
Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.
Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.
Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.
Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

⦁ Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
⦁ Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
⦁ Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
z warunkami określonymi w Regulaminie.
⦁ Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

Do pobrania:
Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2021 roku
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Ulotka dla ucznia
Formularz zgłoszeniowy pracodawcy/przedsiębiorcy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *