Historia

1.09.1946r.

Z  KART HISTORII…

Powstanie Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku datuje się na 1946 rok, kiedy to Kuratorium Oświaty Okręgu Gdańskiego w Sopocie powołało Zasadniczą Szkołę Dokształcającą powierzając obowiązki dyrektora Władysławowi Lisowi.

Do szkoły tej uczęszczali uczniowie-terminatorzy wszystkich zawodów np. ślusarzy, tokarzy, krawców, szewców, piekarzy, stolarzy, bednarzy, fryzjerów. Ze zgłoszonych około 80 uczniów utworzono 4 równoległe klasy pierwsze z podziałem na przybliżone i pokrewne kierunki nauki.

Nauka odbywała się w godzinach wieczornych, od 16 do 20-tej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4. Zadaniem Szkoły Dokształcającej było teoretyczne przygotowanie uczniów do egzaminu czeladniczego. Rok później Zasadnicza Szkoła Dokształcająca została przekształcona w 3-letnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, w której w dalszym ciągu szkolono teoretycznie terminatorów i młodocianych pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4


W miarę rozwoju szkoły rosły potrzeby lokalowe. Tak samo względy wychowawcze i poziom nauczania wymagał przydzielenia szkole osobnego pomieszczenia, w którym można by organizować nauczanie dzienne.

Na skutek energicznej interwencji dyrekcji szkoły udało się uzyskać jedno skrzydło budynku SP nr4. Szkoła otrzymuje 4 duże sale lekcyjne oraz kilka mniejszych, które przeznaczono na potrzeby administracyjne.

Posiadanie własnego lokum wysunęło nowe trudności, wyrażające się zupełnym brakiem mebli. Z pomocą przyszła młodzież szkoły, która zobowiązała się przynieść z domu co najmniej jedno krzesło. W ciągu tygodnia szkoła została wyposażona w krzesła i stoły.

W roku szkolnych 1950/51 szkoła została zreorganizowana w Zasadniczą Szkołę Metalową, do której przyjmowano młodzież nie zatrudnioną w wieku 14-16 lat. Uczniowie ci pobierali oprócz nauki teoretycznej również praktyczną naukę zawodu.

Zasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła Metalowa

Przed Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Szkoły stanął nowy problem- organizacja warsztatów szkolnych. Trzeba było znaleźć odpowiedni lokal i wyposażyć go. Pierwszym prymitywnym warsztatem było pomieszczenie w suterenie budynku szkolnego.Później uzyskano pomieszczenie przy ulicy 10 Marca, gdzie znajdowała się kuźnia.

 

Następnie władze miasta, widząc wielkie trudności, jakie musiała pokonać szkoła w realizacji praktycznej nauki zawodu przydzieliły warsztaty przy ulicy I Armii Wojska Polskiego. Rozpoczęła się wówczas „walka” o wyposażenie warsztatów. Duży wkład pracy urządzenie i organizację warsztatów włożył dyrektor szkoły Eugeniusz Wojtulski oraz kierownik warsztatów Władysław Kasner. W roku 1954 na mocy uchwały Urzędu Szkolenia Zawodowego powstaje nowy kierunek szkolenia kadr mechanizatorów rolnictwa, zaś nasza szkoła została przekształcona na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, w której szkolono w zawodach: traktorzysta mechanik, ślusarz maszyn rolniczych i od 1961r. ślusarz.

W 1961 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Józef Klawikowski. Szkoła liczyła 314 uczniów przydzielonych do 10 klas. Dodatkowo, z inicjatywy dyrektora, utworzono pięć kolejnych klas, w których uczono w trybie popołudniowym młodocianych pracowników.

1 września 1965r.

Otworzono 1 klasę Technikum Mechanicznego i dwie klasy Rzemiosł Budowlanych. Po dwudziestu latach pracy w budynku przy ul. Warszawskiej w dniach 15-19.06.1970r. szkoła przenosi się do obiektu po Liceum Pedagogicznym przy ul. Marcinkowskiego 1. W roku szkolnym 1971/72 przy ZSZ i TM powstaje Liceum Zawodowe. W latach 1973-75 grono pedagogiczne i młodzież przygotowuje się do wielkiej uroczystości – patrona szkoły prof. Henryka Mierzejewskiego.

Utworzenie klasy o profilu mechanicznym
Utworzenie klasy o profilu mechanicznym

1967/1968r.

Rok szkolny 1967/68 roku Technikum Mechaniczne dla absolwentów szkół podstawowych. Stworzyło to jednak dodatkowe trudności wyrażające się brakiem odpowiedniej ilości sal lekcyjnych.

Na przełomie 1967/68 roku Technikum Mechaniczne stało się samodzielną szkołą, z siedzibą w gmachu po Liceum Pedagogicznym przy ul. Marcinkowskiego. Obowiązki dyrektora objął mgr Zygmunt Lisiecki. W dwa lata po odłączeniu się Technikum Mechanicznego nastąpiła komasacja szkół zawodowych i technikalnych o podobnym kierunku. Tak więc uczniowie klas zawodowych mogli uczyć się „ pod jednym dachem”.

Obecny Budynek szkoły. Technikum nr 4
Obecny Budynek szkoły

Dla nowopowstałego zespołu szkół rok szkolny 1970/71 rozpoczął się pod wodzą dyrektora Józefa Klawikowskiego. Do szkoły uczęszczało 1092 uczniów, których kształciło 67 nauczycieli.

W ponad ćwierćwiecznej historii szkoły nikt nie starał się o nadanie jej imienia patrona. Przełomem w tej sprawie okazał się rok szkolny 1973/74, kiedy to nowo wybrany dyrektor mgr Marian Zgubiński wystąpił z projektem nadania szkole imienia.

11.10.1975r.

Kurator Oświaty i Wychowania w Słupsku Leszek Mąka odczytuje akt nadania imienia szkole. Od tej chwili pełna nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół Zawodowych nr1 im. prof. H. Mierzejewskiego w Lęborku. 10 marca 1978r. rozpoczyna się praca w nowo wybudowanych halach warsztatów o pow. 2000 m2. 5 listopada 1982r. odsłonięto popiersie patrona szkoły. W rocznicę 40 lecia (1986/87r.) istnienia szkoły została wmurowana tablica pamiątkowa.
W Zespole Szkół Mechanicznych kształcono młodzież w czterech typach szkół o różnych specjalnościach:
Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej,
Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników,
Liceum Zawodowe,
Policealne Studium BHP.

1 września 2002r.

W związku z reformą szkolnictwa szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. H. Mierzejewskiego. W skład zespołu wchodzą: 3-letnie Liceum Profilowane oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1 września 2008r.

Pożegnaliśmy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 a przywitaliśmy Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych

Wraz z nową nazwą szkoły otwarte zostały dwie nowe pracownie: sala komputerowa wyposażona w 20 komputerów pracujących w systemie Windows Vista podpiętych pod najnowszy serwer z zainstalowanym systemem SBS 2003 oraz pracownia elektryczno – elektroniczna w której odbywają się zajęcia klasy teleinformatycznej.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych

12.10.2010r.

W ramach projektu „Powiat lęborski na drodze usprawnień i udoskonalania oświaty” nasza szkoła wraz z ZSGZiA, ZSE-H, ZSO nr 1. ZSO nr 2 i PCE – ZSP została zaproszona do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzenia w życie szkoły e-dziennika firmy „Vulcan”.

Dyrektor szkoły pan mgr Ryszard Rozwadowski wraz z nauczycielami na Radzie Pedagogicznej w czerwcu b.r. podjęli uchwałę o wprowadzeniu dziennika elektronicznego od dnia 1 września 2010r, tym samym rezygnując z prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie tradycyjnej.

E-dziennik
E-dziennik

14 października 2011r.

W tym uroczystym dniu społeczność Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku świętowała z czterech powodów:

• 65 – lecie szkoły
• Dzień Edukacji Narodowej
• Przekazanie nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców
• Oddanie po remoncie Auli na który środki Dyrektor Szkoły Ryszard Rozwadowski pozyskał od organu prowadzącego, Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz sponsorów.
65-lecie naszej szkoły zgromadziło wiele gości, byłych pracowników, rodziców, Dyrekcję szkoły, obecną kadrę i młodzież.

65-lecie ZSMI
65-lecie ZSMI

03.09.2012r.

W auli ZSMI zebrana młodzież, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły w skupieniu odśpiewała hymn narodowy. Rok szkolny zainaugurował nowy dyrektor szkoły mgr Grzegorz Popin. Nie zabrakło przedstawicieli organu prowadzącego w osobie pana Wiktora Tyburskiego.

Rozpoczęcie Roku 2012/2013
Rozpoczęcie Roku 2012/2013

Na zakończenie grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi podziękowali ustępującej Dyrekcji – mgr Ryszardowi Rozwadowskiemu, mgr Marzenie Wrzesień i mgr inż. Iwonie Pawelczyk prezentacją multimedialną oraz upominkami.

GRUDZIEŃ 2012

Mechanik lokalną akademią CISCO

Cisco Network Academy Program(CNAP) jest częścią największego na świecie międzynarodowego pozarządowego programu edukacyjnego obejmującego około
0,8 miliona studentów.

W grudniu 2012 roku  Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku uzyskał status Lokalnej Akademii  CISCO. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uzyskuje się dostęp do profesjonalnych materiałów CISCO Networking Academy, między innymi oprogramowania do symulowania sieci komputerowych.

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program – CNAP) jest nie nastawionym na zysk cyklem szkoleń organizowany pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco Systems. Program CNAP jest realizowany na świecie od 1997 r., a w Polsce – od 2000 r. we współpracy ze szkołami wyższymi oraz ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi. Idea tworzenia akademii regionalnych i lokalnych ma na celu dotarcie do jak największej ilości słuchaczy w celu prezentacji im nowoczesnej wiedzy na temat konstruowania, rozwoju i utrzymywania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. W trakcie kursu uczestnicy zarówno zapoznają się z wiedzą na temat standardów wykorzystywanych w konstrukcji sieci komputerowych, jak i mają możliwość nabywania praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia laboratoryjne. Materiały dydaktyczne jak i program ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystywanych w trakcie kursu są na bieżąco uaktualniane w celu ukazania najnowszych trendów i prezentacji jak najaktualniejszej wiedzy z dziedziny sieci komputerowych.

Wiedza, która prezentowana jest na kursie i przekazywana w aktywny sposób stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Mechanik lokalną akademią CISCO

 

SIERPIEŃ 2013

Powiat Lęborski 29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski. Proces ten ma służyć zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych  trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu szkół. Również Nasza Szkoła  włączyła się w realizację projektu unijnego, w ramach którego prowadzone będą między innymi zajęcia z robotyki i elektroenergetyki odnawialnej oraz staże zawodowe w okresie wakacji.

ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

LUTY 2014 

Co roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przeprowadza ranking szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych w kraju.

W przypadku szkół technikalnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • sukcesy szkoły w olimpiadach,
 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
 • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
 • wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół, czyli  protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

W zaprezentowanym na poczatku 2014 roku rankingu znalazła się równiez Nasza Szkoła zajmując wysokie, bo 13 miejsce w województwie pomorskim.

Tym sammym  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

13 miejsce wśród techników w woj. pomorskim.
13 miejsce wśród techników w woj. pomorskim.

KWIECIEŃ 2014

Dnia 3 kwietnia 2014 roku nastąpiło otwarcie pracowni elektrycznej i urządzeń energetyki odnawialnej. Pracownia ta powstała w ramach projektów „Zapal się do zawodu – zawodowo w powiecie lęborskim” oraz projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy”. Oba projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pracownia ELEKTROENERGETYKI ODNAWIALNEJ w założeniu ma być nowoczesną  pracownią, której wyposażenie umożliwi realizację trzech podstawowych zadań:

 1. Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk ZSZ z nowoczesnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej. Utrwalić i poszerzyć wiadomości z zakresu wybranych zagadnień przewidzianych w programie nauczania, z przedmiotów:

– energoelektronika,

– elektroenergetyka,

– instalacje elektryczne .

 1. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi zasadami przesyłania energii elektrycznej oraz zasadami racjonalnego jej wykorzystania.
 2. Tworzyć bazę do propagowania energetyki odnawialnej oraz jej racjonalnego wykorzystania.

Jak powiedział dyrektor Grzegorz Popin – „Przedstawiana  pracownia stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły, które już stanowi pracownia elektryczna i elektroniczna. Otwierana obecnie pracownia umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach  technik elektryk i technik teleinformatyk poznanie podstawowych praw elektrotechniki  i elektroniki  oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte w tej pracowni będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju naszych uczniów”.

Na wyposażeniu pracowni znalazły się:

 1. Zestaw pomiarowy do pomiaru wykorzystania energii elektrycznej – automatyka budynkowa.
 2. Symulator układów solarnych
 3. Symulator turbiny wiatrowej
 4. Wodorowe ogniwa paliwowe
 5. Pakiet osprzętu do budowy układów instalacji elektrycznej
Otwarcie pracowni elektrycznej
Otwarcie pracowni elektrycznej i urządzeń energetyki odnawialnej.

LISTOPAD 2015 

Dnia 16 listopada 2015 r. Prodziekan ds. Nauki i Promocji Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni prof. nadz. AMG dr hab. inż. Krzysztof Górecki , pod pisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Grzegorzem Popinem.

Porozumienie dotyczy wzajemnego wspierania rozwoju dydaktyki w celu doskonalenia i podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz stworzenia warunków do pełnego rozwoju zainteresowań uczniów w zakresie nauk w technicznych (elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja).

W ramach współpracy planowana jest realizacja takich zadań jak:

 1. Udział uczniów w imprezach promocyjnych Wydziału, w szczególności
  w Dniu Otwartym, Bałtyckim Festiwalu Nauki i Pikniku w Gdyni.
  2. Współpraca uczniów ze studenckimi kołami naukowymi działającymi w ramach Wydziału.
  3. Organizacja zajęć warsztatowych, wykładów i seminariów dla uczniów Szkoły.
  4. Prezentacji oferty edukacyjnej Wydziału na terenie Szkoły.
Współpracujemy z Akademią Morską
Rozpoczęcie współpracy z Akademią Morską.