Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym Numer ogłoszenia: 388590 – 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Lębork: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym
Numer ogłoszenia: 388590 – 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353774 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych do oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez następujące jednostki: 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 8) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 3.2. Każda z wymienionych w ust. 3.1 jednostek organizacyjnych samodzielnie podpisze umowę dla swojej jednostki w wyłonionym Wykonawcą, na jednakowych zasadach ustalonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian zamawianej ilości sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w granicach +/- 20%. Zmiany te będą wprowadzane dla poszczególnych jednostek w ramach kwot przeznaczonych na realizację zamówienia. O finalnej ilości zamawianego sprzętu będzie decydować cena jednostkowa sprzętu komputerowego wybranej oferty cenowej. 3.3. Założenia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje 9 zadań: A. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. B. Zadanie 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku. C. Zadanie 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. D. Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. E. Zadanie 5 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. F. Zadanie 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. G. Zadanie 7 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku. H. Zadanie 8 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. I. Zadanie 9 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : – Zadanie 1 – ul. Pionierów 16 ,84-300 Lębork NIP 841-13-38-696 tel.59 8621-667 e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl – Zadanie 2 – ul. M. Reja 18 , 84-300 Lębork NIP 841-12-66-689 tel. 59 8621-577 e-mail: osw@osw.pl.pl – Zadanie 3 – ul. Warszawska 17 , 84-300 Lębork NIP 841-13-49-381 tel. 59 8622-192 e-mail: zsgzia@gmail.com – Zadanie 4 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-13-38-472 tel. 59 8622-295 e-mail: sekretariat@zsmi.pl – Zadanie 5 – ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork NIP 841-133-85-84 tel. 59 8621-293 e-mail: sekretariat@lo1.lebork.pl – Zadanie 6 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-133-84-89 tel. 59 8622-297 e-mail: sekretariat@zso2.com – Zadanie 7 – ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork NIP 841-13-48-772 tel. 59 8621-834 e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl – Zadanie 8 – ul. Legionów Polskich 35 ,84-300 Lębork NIP 841-152-01-13 tel. 59 8622-394 e-mail: psmlebork@o2.pl – Zadanie 9 – ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork NIP 841-13-49-398 tel. 59 8621-645 e-mail: mlodziezowydomkultury@xl.wp.pl 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 19 października 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232) , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 3) W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: dostawy przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w pkt. 3.3. 1) niniejszej SIWZ, zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu; przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 5) Termin na wymianę lub naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie 7 dni. 6) Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Za dzień wydania sprzętu komputerowego Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym ww. sprzęt został zainstalowany/złożony i uruchomiony przez Dostawcę. 7) Miejscem wykonania Zamówienia są miejsca wskazane w pkt. 3 3.1) niniejszej SIWZ. 8) Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp., b) całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą, c) musi być ze sobą kompatybilny. 9) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki; b) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka (do poszczególnych jednostek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne); d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu; e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu; f) jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem dostaw do odbioru; g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie; h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego; i) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. j) Dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. 10) Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego; b) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem; c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej); d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę; e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia; f) pierwsze uruchomienie urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni: odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt, dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi; g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę; h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji; i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy; j) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-1, 30.23.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, 28-230 Połaniec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266919,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 274260,37
 • Oferta z najniższą ceną: 257464,32 / Oferta z najwyższą ceną: 332090,71
 • Waluta: PLN.
Czytaj dalej

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym.

Lębork: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym.
Numer ogłoszenia: 353774 – 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku , ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych do oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez następujące jednostki: 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 8) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 3.2. Każda z wymienionych w ust. 3.1 jednostek organizacyjnych samodzielnie podpisze umowę dla swojej jednostki w wyłonionym Wykonawcą, na jednakowych zasadach ustalonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian zamawianej ilości sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w granicach +/- 20%. Zmiany te będą wprowadzane dla poszczególnych jednostek w ramach kwot przeznaczonych na realizację zamówienia. O finalnej ilości zamawianego sprzętu będzie decydować cena jednostkowa sprzętu komputerowego wybranej oferty cenowej. 3.3. Założenia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje 9 zadań: A. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. B. Zadanie 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku. C. Zadanie 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. D. Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. E. Zadanie 5 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. F. Zadanie 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. G. Zadanie 7 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku. H. Zadanie 8 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. I. Zadanie 9 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : – Zadanie 1 – ul. Pionierów 16 ,84-300 Lębork NIP 841-13-38-696 tel.59 8621-667 e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl – Zadanie 2 – ul. M. Reja 18 , 84-300 Lębork NIP 841-12-66-689 tel. 59 8621-577 e-mail: osw@osw.pl.pl – Zadanie 3 – ul. Warszawska 17 , 84-300 Lębork NIP 841-13-49-381 tel. 59 8622-192 e-mail: zsgzia@gmail.com – Zadanie 4 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-13-38-472 tel. 59 8622-295 e-mail: sekretariat@zsmi.pl – Zadanie 5 – ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork NIP 841-133-85-84 tel. 59 8621-293 e-mail: sekretariat@lo1.lebork.pl – Zadanie 6 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-133-84-89 tel. 59 8622-297 e-mail: sekretariat@zso2.com – Zadanie 7 – ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork NIP 841-13-48-772 tel. 59 8621-834 e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl – Zadanie 8 – ul. Legionów Polskich 35 ,84-300 Lębork NIP 841-152-01-13 tel. 59 8622-394 e-mail: psmlebork@o2.pl – Zadanie 9 – ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork NIP 841-13-49-398 tel. 59 8621-645 e-mail: mlodziezowydomkultury@xl.wp.pl 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 19 października 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232) , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 3) W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: dostawy przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w pkt. 3.3. 1) niniejszej SIWZ, zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu; przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 5) Termin na wymianę lub naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie 7 dni. 6) Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Za dzień wydania sprzętu komputerowego Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym ww. sprzęt został zainstalowany/złożony i uruchomiony przez Dostawcę. 7) Miejscem wykonania Zamówienia są miejsca wskazane w pkt. 3 3.1) niniejszej SIWZ. 8) Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp., b) całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą, c) musi być ze sobą kompatybilny. 9) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki; b) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka (do poszczególnych jednostek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne); d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu; e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu; f) jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem dostaw do odbioru; g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie; h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego; i) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. j) Dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru. 10) Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego; b) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem; c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej); d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę; e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia; f) pierwsze uruchomienie urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni: odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt, dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi; g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę; h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji; i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy; j) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7., stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-1, 30.23.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda także przedstawienia wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: dostawy sprzętu komputerowego – o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 7 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: – Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do SIWZ – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji – zał. nr 3 do SIWZ b) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy Wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – gwarancja,rękojmia – 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsmi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1, pokój kierownika gospodarczego nr 2 (parter) : Pani Krystyna Płotka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:45, miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1, Sekretariat pokój 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.11.2014

Wyjaśnienia-zamawiającego-dotyczące-treści SIWZ-29.10.2014

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – 27.10.2014

SIWZ komputery

Zał nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty

Zał nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 4 do SIWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Zał nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamowienia

Zał nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw

Edytowalna wersja załączników

Czytaj dalej

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym

Lębork: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych do oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez następujące jednostki: 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 8) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 3.2. Każda z wymienionych w ust. 3.1 jednostek organizacyjnych samodzielnie podpisze umowę dla swojej jednostki w wyłonionym Wykonawcą, na jednakowych zasadach ustalonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian zamawianej ilości sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w granicach +/- 20%. Zmiany te będą wprowadzane dla poszczególnych jednostek w ramach kwot przeznaczonych na realizację zamówienia. O finalnej ilości zamawianego sprzętu będzie decydować cena jednostkowa sprzętu komputerowego wybranej oferty cenowej. 3.3. Założenia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje 9 zadań: A. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. B. Zadanie 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku. C. Zadanie 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. D. Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. E. Zadanie 5 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. F. Zadanie 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. G. Zadanie 7 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku. H. Zadanie 8 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. I. Zadanie 9 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : – Zadanie 1 – ul. Pionierów 16 ,84-300 Lębork NIP 841-13-38-696 tel.59 8621-667 e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl – Zadanie 2 – ul. M. Reja 18 , 84-300 Lębork NIP 841-12-66-689 tel. 59 8621-577 e-mail: osw@osw.pl.pl – Zadanie 3 – ul. Warszawska 17 , 84-300 Lębork NIP 841-13-49-381 tel. 59 8622-192 e-mail: sekretariat@zsgzia.lebork.pl – Zadanie 4 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-13-38-472 tel. 59 8622-295 e-mail: sekretariat@zsmi.pl – Zadanie 5 – ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork NIP 841-133-85-84 tel. 59 8621-293 e-mail: sekretariat@lo1.lebork.pl – Zadanie 6 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-133-84-89 tel. 59 8622-297 e-mail: sekretariat@zso2.com – Zadanie 7 – ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork NIP 841-13-48-772 tel. 59 8621-834 e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl – Zadanie 8 – ul. Legionów Polskich 35 ,84-300 Lębork NIP 841-152-01-13 tel. 59 8622-394 e-mail: psmlebork@o2.pl – Zadanie 9 – ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork NIP 841-13-49-398 tel. 59 8621-645 e-mail: mlodziezowydomkultury@xl.wp.pl 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 3) W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: dostawy przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w pkt. 3.3. 1) niniejszej SIWZ, zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu; przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 5) Termin na wymianę lub naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie 7 dni. 6) Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Za dzień wydania sprzętu komputerowego Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym ww. sprzęt został zainstalowany/złożony i uruchomiony przez Dostawcę. 7) Miejscem wykonania Zamówienia są miejsca wskazane w pkt. 3 3.1) niniejszej SIWZ. 8) Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. b) całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą. 9) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki, b) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka (do poszczególnych jednostek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne). d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu, e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu. f) jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione w ciągu 7 dni. 10) Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. b) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia. f) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni: odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt, dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji. i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. j) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-1, 30.23.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda także przedstawienia wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: dostawy sprzętu komputerowego – o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 7 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsmi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1,pokój kierownika gospodarczego nr 2 (parter) : Pani Krystyna Płotka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 10:45, miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul.Marcinkowskiego 1, Sekretariat pokój nr 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – 08.09.2014

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – 05.09.2014

SIWZ – Sprzęt komputerowy 2014

Zał nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty

Zał nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 4 do SIWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Zał nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw

Edytowalna wersja załączników

Czytaj dalej

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym Numer ogłoszenia: 261576 – 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku , ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych do oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez następujące jednostki: 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 8) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 3.2. Każda z wymienionych w ust. 3.1 jednostek organizacyjnych samodzielnie podpisze umowę dla swojej jednostki w wyłonionym Wykonawcą, na jednakowych zasadach ustalonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian zamawianej ilości sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w granicach +/- 20%. Zmiany te będą wprowadzane dla poszczególnych jednostek w ramach kwot przeznaczonych na realizację zamówienia. O finalnej ilości zamawianego sprzętu będzie decydować cena jednostkowa sprzętu komputerowego wybranej oferty cenowej. 3.3. Założenia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje 9 zadań: A. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. B. Zadanie 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku. C. Zadanie 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. D. Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. E. Zadanie 5 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. F. Zadanie 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. G. Zadanie 7 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku. H. Zadanie 8 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. I. Zadanie 9 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : – Zadanie 1 – ul. Pionierów 16 ,84-300 Lębork NIP 841-13-38-696 tel.59 8621-667 e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl – Zadanie 2 – ul. M. Reja 18 , 84-300 Lębork NIP 841-12-66-689 tel. 59 8621-577 e-mail: osw@osw.pl.pl – Zadanie 3 – ul. Warszawska 17 , 84-300 Lębork NIP 841-13-49-381 tel. 59 8622-192 e-mail: sekretariat@zsgzia.lebork.pl – Zadanie 4 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-13-38-472 tel. 59 8622-295 e-mail: sekretariat@zsmi.pl – Zadanie 5 – ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork NIP 841-133-85-84 tel. 59 8621-293 e-mail: sekretariat@lo1.lebork.pl – Zadanie 6 – ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork NIP 841-133-84-89 tel. 59 8622-297 e-mail: sekretariat@zso2.com – Zadanie 7 – ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork NIP 841-13-48-772 tel. 59 8621-834 e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl – Zadanie 8 – ul. Legionów Polskich 35 ,84-300 Lębork NIP 841-152-01-13 tel. 59 8622-394 e-mail: psmlebork@o2.pl – Zadanie 9 – ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork NIP 841-13-49-398 tel. 59 8621-645 e-mail: mlodziezowydomkultury@xl.wp.pl 4 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 3) W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: dostawy przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w pkt. 3.3. 1) niniejszej SIWZ, zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu; przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 5) Termin na wymianę lub naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie 7 dni. 6) Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Za dzień wydania sprzętu komputerowego Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym ww. sprzęt został zainstalowany/złożony i uruchomiony przez Dostawcę. 7) Miejscem wykonania Zamówienia są miejsca wskazane w pkt. 3 3.1) niniejszej SIWZ. 8) Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczony sprzęt musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. b) całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do wglądu wraz z dostawą. 9) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki, b) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Lęborka (do poszczególnych jednostek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne). d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu, e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego sprzętu. f) jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione w ciągu 7 dni. 10) Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: 5 a) Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. b) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. c) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). d) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia. f) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni: odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt, dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji. i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. j) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-1, 30.23.20.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda także przedstawienia wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: dostawy sprzętu komputerowego – o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 7 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.zsmi.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork,ul.Marcinkowskiego ,pokój kierownika gospodarczego nr 1 (parter) : Pani Krystyna Płotka. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 10:45, miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatrycznych 84-300 Lębork ul.Marcinkowskiego 1 Sekretariat pokój 111. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DRUGA ZMIANA SIWZ

druga_zmiana_tresci_siwz

PIERWSZA ZMIANA SIWZ

zmiana treści SIWZ

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – 11.08.2014

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – 08.08.2014

Zał nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamoówienia po zmianie 2 z dnia 08.08.2014r.

Zał nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamoówienia po zmianie 1 z dnia 06.08.2014r.

SIWZ sprzęt komputerowy 2014

Zał nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty

Zał nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – grupa kapitałowa

Zał nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Zał nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw

Edytowalna wersja załączników

Czytaj dalej

Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

Numer ogłoszenia: 211530 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118349 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu o pow. ok. 1163,4 m2 oraz obróbek blacharskich a także instalacji odgromowej dachu oraz wykonanie oświetlenia na strychu I lewe skrzydło budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. II.1.4.1 )Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót rozbiórkowych: rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, 2. wykonanie robót budowlanych (dekarskich): wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przemurowanie kominów, łacenie dachu w 60% łat z odzysku, montaż folii dachowej i kontr łat , pokrycie dachu dachówką betonową (Braas) podwójna S kolor grafit wraz z akcesoriami np. (ławy kominiarskie, dachówki wentylacyjne), obróbki blacharskie, dostawa i montaż rynien i rur spustowych w kolorze dachówki, wymiana podbitki , montaż barier przeciwśniegowych, 3. wymiana instalacji odgromowej, 4. wykonanie instalacji oświetlenia na strychu. II.1.4.2) Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat (słownie: trzy lata), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zastosowana dachówka musi być objęta min. 25-letnim okresem gwarancji producenta II.1.4.3) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z następującymi dokumentami: – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8), – Przedmiar robót (załącznik nr 7) jako materiał pomocniczy. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z obowiązującymi normami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.11.11.00-9, 45.31.23.10-3, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Blacharsko-Dekarskie POL DACH Łukasz Gessler, 84-241 Gościcino ul. Brzozowa 30, 84-241 Gościcino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189856,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 160174,36
 • Oferta z najniższą ceną: 160174,36 / Oferta z najwyższą ceną: 160174,36
 • Waluta: PLN.
Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

Wymianę pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło  Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam,  że w ww. postępowaniu wybrano ofertę :

 

Usługi Blacharsko-Dekarskie POL DACH Łukasz Gessler

84-241 Gościcino, ul. Brzozowa 30

 

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę .Oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena była jedynym kryterium oceny oferty. Cena wybranej oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zadania.

Cena wybranej oferty nr 1 wynosi : 130 223,06 zł netto /160 174,36 zł brutto

W postępowaniu złożona została następująca oferta (wg ceny brutto):

przetarg

Dyrektor Szkoły

 Grzegorz Popin

Czytaj dalej

Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

Lębork: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1
Numer ogłoszenia: 118349 – 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku , ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu o pow. ok. 1163,4 m2 oraz obróbek blacharskich a także instalacji odgromowej dachu oraz wykonanie oświetlenia na strychu I lewe skrzydło budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. II.1.4.1 )Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót rozbiórkowych: rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, 2. wykonanie robót budowlanych (dekarskich): wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przemurowanie kominów, łacenie dachu w 60% łat z odzysku, montaż folii dachowej i kontr łat , pokrycie dachu dachówką betonową (Braas) podwójna S kolor grafit wraz z akcesoriami np. (ławy kominiarskie, dachówki wentylacyjne), obróbki blacharskie, dostawa i montaż rynien i rur spustowych w kolorze dachówki, wymiana podbitki , montaż barier przeciwśniegowych, 3. wymiana instalacji odgromowej, 4. wykonanie instalacji oświetlenia na strychu. II.1.4.2) Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat (słownie: trzy lata), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zastosowana dachówka musi być objęta min. 25-letnim okresem gwarancji producenta II.1.4.3) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z następującymi dokumentami: – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8), – Przedmiar robót (załącznik nr 7) jako materiał pomocniczy. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z obowiązującymi normami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Nie przewiduje się

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.11.11.00-9, 45.31.23.10-3, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotyuch 00/100). Kopię wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. Zał. nr 2
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – dwiema robotami polegającymi na wymianie pokrycia dachu z dachówki o pow. co najmniej 1000 m2, Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, wykazu i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. i 7.2. SIWZ. Zał. nr 4 Na spełnienie tego warunku można posłużyć się wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów – jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.1. 7.3. SIWZ. Zał. nr 3 Na spełnienie tego warunku można polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1., 7.4. i 7.5. SIWZ. 2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Pzp, Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1i 2 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. – 7.11. SIWZ. Zał nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ), zgodnie z załącznikiem nr 4;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. określone w pkt. 7.6. – 7.11. SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu) dokumenty dotyczące w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. III.6.2)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 3. Inne wymagane dokumenty: 1) formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy ryczałtowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ; 3) parafowany przez wykonawcę wzór umowy – Załącznik Nr 9 do SIWZ; 4) dowód wniesienia wadium. Dokumenty wymienione w pkt. III.6.2), mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). W przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. III.6.3) Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w: a) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 2)Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 3) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1) W szczególności dopuszczalne są zmiany, dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym; b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej; c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; . 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsmi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1,pokój kierownika gospodarczego nr 1 (parter) : Pani Krystyna Płotka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork ul. Marcinkowskiego 1 Sekretariat pokój nr 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ ZSMI Lębork 28.05.2014

Czytaj dalej