Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Roboty budowlane. Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku.

Treść ogłoszenia: Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku

  • Ogłoszenie dotyczy – Zamówienia publicznego
  • Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług – Nie 
  • Nazwa zamówienia albo umowy ramowej – Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku
  • Identyfikator postępowania – ocds-148610-1290d360-f5bc-11eb-b885-f28f91688073 
  • Numer ogłoszenia – 2021/BZP 00137394/01
  • Wersja ogłoszenia – 01
  • Data ogłoszenia – 2021-08-05 09:53
  • Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań – Tak
  • Numer planu postępowań w BZP – 2021/BZP 00108644/02/P

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *