Zawodowcy na topie w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku jest uczestnikiem projektu ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 04. Kształcenie zawodowe. Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami kształcenia na rzecz gospodarki. Okres realizacji projektu 2016-12-01 do 2021-09-30.

W ramach tego projektu w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące działania:

–  zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni szkolnych w zakresie branży  ICT  i   ELEKTRONIKA  obejmujące nauczane zawody :

 • technik informatyk (zakupiono m.in.: 53  zestawy komputerowe wraz z monitorami dla uczniów, 4 laptopy);
 • technik teleinformatyk (zakupiono m.in.: spawarkę światłowodową, reflektometr);
 • technik mechatronik (zakupiono m.in.: 6 stołów pneumatycznych, kompresor bezolejowy);
 • monter-elektronik (zakupiono m.in.: 6 płyt do montażu elektroniki z zestawem, 6 telewizorów,                                6 rejestratorów wraz z kamerami);

–  zakup mebli do trzech pracowni komputerowych;

–  wyposażenie pracowni w multimedia ( m.in.: 3 tablice multimedialne z projektorem)

Wartość wszystkich wyżej wymienionych zakupów wynosi 536 672,81 zł.

–  prace remontowo-budowlane w pięciu pracowniach w zakresie branży  ICT  i  ELEKTRONIKA  obejmujące m.in.:

 • remont i modernizację istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownia mechatroniczna, informatyczna, elektroniczna)
 • montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych;

Wartość wszystkich wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych wynosi 190 588,17 zł.

Łącznie otrzymana wartość sprzętu/remontów dla szkoły w ramach projektu  wynosi – 727 260,98  zł W najbliższym czasie, w ramach projektu „Zawodowcy na Topie”, planowany jest dalszy zakup wyposażenia do pracowni (m.in. wyposażona zostanie pracownia językowa czy rozbudowane zostaną pracownie komputerowe).

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół ponadgimnazjalnych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

W dniu 10 września 2018 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 10 września 2018 roku do 21 września 2018 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły lub p. Jolanty Małszyckiej (sala 121).

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2018/2019).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Czytaj dalej

Zawodowcy na topie – realizacje

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (sala 121)

 • remont
 • dostawa mebli
 • sprzęt multimedialny

Pracownia aplikacji internetowych i baz danych (sala 129)

 • remont
 • sprzęt multimedialny

Pracownia sieci komputerowych (sala 126)

 • remont
 • dostawa mebli

Pracownia mechatroniki (sala 23)

 • remont

Czytaj dalej

Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne

,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’

Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczowe (tj. takie specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego):

 • ICT i elektronikę  (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);
 • transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku);
 • budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 • chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i  Agrobiznesu w Lęborku)

W ramach projektu ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne
’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeprowadzone takie działania jak: dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (2017-2018):

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – prace remontowo-budowlane w zakresie branży ICT I ELEKTRONIKA obejmujące m.in.:
  • remont i modernizację istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownia mechatroniczna, informatyczna, elektroniczna)
  • montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku – prace remontowo-budowlane w zakresie branży BUDOWNICTWO oraz TRANSPORT, LOGISTYKA I MOTORYZACJA obejmujące m.in.:
  • remont i modernizacja istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownie budowlane i logistyczne)
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, budynki Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii WP) – prace remontowo-budowlane dot. rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie branży BUDOWNICTWO obejmujące m.in.:
  • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku „D”: wyburzenie ścian przybudówek, dobudowa korytarza komunikacyjnego do pracowni, przebudowa układu ścian wewnętrznych w celu przystosowania do nowych funkcji, zmiana bram garażowych na okna
  • dla budynków oznaczonych „A, B, C, D, E” wymiana instalacji elektrycznej z układem zasilania
  • dla budynku „B” przebudowa korytarza i wejścia do budynku w celu dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych – budowa 2 pochylni z uchwytami
  • odnowienie pomieszczeń (pracowni, sanitariatów, korytarzy), w tym np.: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana / ułożenie posadzek, ułożenie glazury/ terakoty/ wykładzin, wymiana aparatury sanitarnej, wymiana drzwi wewnętrznych
 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku – prace remontowo-budowlane w zakresie branży CHEMIA LEKKA oraz BPO/SSC, USŁUGI FINANSOWE I BIZNESOWE, obejmujące m.in.:
  • remont istniejących sal na potrzeby powstania dwóch pracowni chemicznych
   (laboratoriów) z zapleczem oraz dwóch pracowni językowych
  • remont istniejących sal na potrzeby powstania trzech pracowni Technik Organizacji Reklamy z zapleczem, Technik Handlowiec z zapleczem oraz Technik Ekonomista, remont ciągu komunikacyjnego wraz z klatką schodową z wyposażeniem w oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe

ZAKUPY WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ (2017-2021):

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – wyposażenie w zakresie branży ICT I ELEKTRONIKA obejmujące nauczane zawody:
  • technik informatyk
  • technik teleinformatyk
  • technik mechatronik
  • monter-elektronik
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku – wyposażenie w zakresie branży BUDOWNICTWO oraz TRANSPORT I LOGISTYKA obejmujące nauczane zawody:
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • stolarz
  • dekarz
  • technik budownictwa
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik logistyk
 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku –
  • technik analityk
  • technik technologii żywności
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik organizacji reklamy

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (2017-2021):

Osoby dorosłe będą mogły skorzystać z kursów i szkoleń w ramach branż:

 • ICT i elektronikę
 • transport, logistykę i motoryzację
 • budownictwo
 • chemię lekką
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe

Dzięki zintegrowanemu projektowi „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego oraz rozwój doradztwa edukacyjno -zawodowego.

Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.

logo_efs

Czytaj dalej