Turniej szachowy ZSMI

Mimo wolnego dnia w piątek 4 czerwca odbył się o godzinie 10.00 turniej szachowy online o mistrzostwo ZSMI. Wcześniejsze zgłoszenia wpłynęły aż od 19 uczniów, ale ostatecznie do turnieju przystąpiło 6 uczniów.

Zawody odbywały się systemem szwajcarskim, czas gry na zawodnika wynosił 10 minut, przewidziane było 5 rund, ale turniej skrócił się z uwagi na małą ilość chętnych do 3 rund. Platformą rozgrywek był serwer www.kurnik.pl, zaś sędzią zawodów, który czuwał nad przebiegiem rozgrywek oraz pilnował zasad fair play w trakcie meczów był Piotr Paszkowiak.

Pierwsze miejsce z ilością 3 punktów zajął uczeń klasy Iw – Damian Łosiak, kolejne miejsca zajęli Kamil Buszman z klasy 2 TIa oraz na 3 miejscu uplasował się Dawid Gerlach również z klasy 2 TIa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Na najlepszych czekają na koniec roku szkolnego nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły.

                                                                                     Piotr Paszkowiak

Czytaj dalej

Szachowe mistrzostwa ZSMI w roku szkolnym 2020/2021 online

TERMIN: 04.06.2021 r. (piątek) 

ADRESACI:

Turniej adresowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

ZGŁOSZENIA: drogą elektroniczną do dnia 02.06.2021 r. (środa) na adres: ppaszkowiak@zsmi.pl 

Zgłoszenie ma zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Klasę (w przypadku ucznia)
 3. Adres mailowy uczestnika/uczestniczki
 4. Nick na www.kurnik.pl (niezbędne jest założenie konta – rejestracja darmowego konta: https://www.kurnik.pl/rejestracja

03.06.2021 (czwartek)weryfikacja zgłoszeń, potwierdzenie udziału i przekazanie szczegółów organizacyjnych.

 PROGRAM:

• Rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 10:00 w dniu 04.06.2021r. (piątek)

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim (w przypadku małej liczby zgłoszeń – system kołowy) na dystansie 5 rund, 10 minut na zawodnika

Czytaj dalej

Majowa akcja krwiodawstwa w ZSMI 11.05.2021

W kolejnej akcji oddawania krwi wzięło udział 8 uczniów (z klasy III TM – Łukasz Grabowski, Kacper Grzenkowicz, Bartosz Gotowicki, Kacper Majka, Jakub Wontor, Miłosz Wenta oraz pierwszy raz (brawa za odwagę!) Sebastian Mac, oraz Jakub Mach z klasy III TE) oraz z nauczycieli pan Leszek Lubecki. Mniejsza niż zwykle ilość honorowych krwiodawców była spowodowana tym, iż duża ich ilość już skończyła szkołę i była w trakcie pisania matur. Mimo mniejszej frekwencji udało nam się oddać prawie 5 litrów krwi.  Kolejna akcja już we wrześniu.

https://lebork.naszemiasto.pl/lebork-uczniowie-i-nauczyciel-mechanika-po-raz-ostatni/ar/c14-8273550

Czytaj dalej

Zmiany w organizacji nauki praktycznej zawodu od 19.04.2021r.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe:

 • uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych;
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego;
 • przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub
  w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa;
 • uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców,
  o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu;
 • w pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj dalej

Mamy Mistrza Europy

Nikodem Labuda uczeń klasy IVTI należy do klubu Tytan Team. Na siłowni ćwiczy od 5 lat a trójbojem siłowym zajmuje się od ponad  2 lat. Na każdych zawodach bije rekordy, z czego jest bardzo zadowolony. W roku szkolnym 2020/2021 zdobył nie tylko tytuł mistrza Polski ale i Europy. Jego ostatnie osiągnięcia to:

 • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w martwym ciągu
 • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w wyciskaniu monster
 • Rekord Polski w martwym ciągu w kategorii teeneger 82,5kg
 • Rekord Polski w monsterze w kategorii teeneger 82,5kg
 • I miejsce na mistrzostwach Europy XPC w trójboju siłowym 
 • Rekord Europy w przysiadzie w federacji XPC

Nikodemowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawca klasy
I.Labuda

Czytaj dalej

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2021 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł netto (na rękę).

SzkołaBranżaZawodyPrzewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2021 roku
PCEBudownictwo⦁ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
⦁ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
⦁ murarz-tynkarz
⦁ stolarz
⦁ dekarz
⦁ technik budownictwa
⦁ technik urządzeń i systemów energetyki
75 osób
PCELogistyka⦁ technik logistyk96 osób
ZSGŻiAChemia lekka⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
25 osób
ZSGŻiAUsługi finansowe i biznesowe⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
65 osób
ZSMIICT i elektronika⦁ technik informatyk
⦁ technik teleinformatyk
⦁ technik mechatronik
⦁ monter-elektronik/elektronik
⦁ technik programista
110 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:
⦁ ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
⦁ możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
⦁ sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
⦁ udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 11 marca do 25 marca 2021 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” w Waszych szkołach!

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2021 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.
Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.
Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.
Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 11 marca do 25 marca 2021 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz
⦁ formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych
Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.
Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.
Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.
Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

⦁ Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
⦁ Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
⦁ Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
z warunkami określonymi w Regulaminie.
⦁ Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

Do pobrania:
Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2021 roku
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Ulotka dla ucznia
Formularz zgłoszeniowy pracodawcy/przedsiębiorcy

Czytaj dalej

Dzień Chorób Rzadkich 28 luty 2020

Dzień Chorób Rzadkich to oficjalna międzynarodowa kampania mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób rzadkich i pokazanie jaki wpływ mają one na codzienność osób chorujących. Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2008 w Stanach Zjednoczonych i przez 13 lat objął 36 państw. Na cały świecie ponad 6000 różnych chorób rzadkich a cierpi na nie ponad 300 milinów osób. W krajach Unii Europejskiej dotykają one 6-8% społeczeństw a w Polsce liczba ta sięga 2,5-3 milionów osób. 

Uczniowie naszej szkoły w geście solidarności wykonali na lekcji plastyki plakaty oraz przygotowali swoje zdjęcia w kolorach tegorocznej kampanii. 

Hasło roku 2021 to:

Rzadkość jest LICZNA
Rzadkość jest SILNA
Rzadkość jest WYJĄTKOWA

Zapraszamy również do obejrzenia oficjalnego filmu tegorocznych obchodów, który przestawia historie  6 bohaterów z 6 kontynentów . 

Czytaj dalej