Życzenia Wielkanocne ZSMI

Radosnych Świąt Wielkanocnych pełnych Wiary, Nadziei i Miłości, a także radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.
Życzy dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i cała społeczność uczniowska
Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku.

Życzenia Wielkanocne od ZSMI
Życzenia Wielkanocne od ZSMI
Czytaj dalej

Zajęcia na jachtach !

19.06.2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach kreatywności i innowacyjności na Bałtyku w ramach projektu „Otwarte umysły”.20 osobowa grupa najpierw zdobyła wiedzę teoretyczną o żeglarstwie, którą później mogła wykorzystać w praktyce.Zajęcia na wodach Zatoki Gdańskiej obejmowały żeglugę i odwiedzanie portów Gdynia, Gdańsk oraz Sopot.W czasie zajęć odbyła się praktyczna nauka obsługi stanowisk manewrowych, silnika i instalacji jachtowych.
Opiekun grupy: Mirosław Baj

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku


Lębork, 29.09.2017

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku.


Lębork, 28.09.2017

Ogłoszenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru
Treść ogłoszenia


 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku.

 1. Wymiar etatu: 

  1/2 (0,50 etatu).

 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe informatyczne i co najmniej 4-letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie informatyczne i co najmniej 5-letni staż pracy,
 • posiadanie doświadczenia w zakresie administrowania szkolną siecią informatyczną,
 • posiadanie znajomości administrowania e-dziennikiem firmy Vulcan,
 • bardzo dobra znajomość obsługi systemów informatycznych z rodziny Windows, w tym także systemów serwerowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość w realizacji zadań.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administrowanie szkolną siecią informatyczną,
 • administrowanie szkolnym e-dziennikiem i stroną internetową szkoły,
 • dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw komputerów,
 • pomoc pracownikom w trudnościach związanych z obsługą komputera,
 • tworzenie okresowych kopii bezpieczeństwa,
 • nadzorowanie integralności sieci komputerowej,
 • tworzenie bazy danych e-dziennika poprzez wprowadzanie informacji z arkusza
 • organizacyjnego oraz planu lekcji,
 • zarządzanie kontami użytkowników e-dziennika,
 • okresowe reinstalacje systemów operacyjnych oraz innych aplikacji,
 • dokonywanie bieżących aktualizacji oprogramowania,
 • właściwe zabezpieczenie sprzętu przed nieuprawnionym dostępem,
 •  inne zlecone przez dyrektora lub wicedyrektora zadania.
 1. Informacja o warunkach pracy:

Praca przy komputerze, wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r.

  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe
  i umiejętności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 26 września 2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu ZSM-I) na adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatyczny im. Henryka Mierzejewskiego, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista”.
Kontakt telefoniczny: (0-59) 8622-295 w. 22.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiat.leborski.bip.gov.pl) do 28 września 2017 r. , na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej ZSM-I www.zsmi.pl.

Kandydatów zakwalifikowanych zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwość zatrudnienia od 01.10.2017 r. w wymiarze 1/2 etatu.

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół zawodowych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

12 września 2017 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2017 roku do 18 września 2017 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2017/2018).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Czytaj dalej

Zapisy do udziału w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy uczniów/uczennice oraz nauczycieli/nauczycielki szkoły do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W dniu 5 września 2017 roku rusza rekrutacja:

– uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych

– nauczycieli do udziału w szkoleniach/sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu „Otwarte umysły” !!!!!!

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 5 września 2017 roku do 11 września 2017 roku:

w przypadku uczniów – u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (proszę pytać w sekretariacie szkoły)

w przypadku nauczycieli – u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

 

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic szkoły oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018) oraz w ulotkach informacyjnych.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu i wyjazdów edukacyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Regulamin

Formularze zgłoszeniowe

Ulotki informacyjne

 

Podstawowe informacje o projekcie:

W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

– zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum

-warsztaty kreatywności społecznej – wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie – warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

 • dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)
 • pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce – edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”
 • jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy
 • trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy
 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

– Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

– Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Czytaj dalej

Materiały promocyjne ZSMI

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku. Film oraz ulotki zawierają aktualne informacje na temat oferty dydaktycznej szkoły.

 

Czytaj dalej
Poznaj historię swojego regionu

„ Znam swój region” – konkurs

14 czerwca rozstrzygnięto konkurs wiedzy o regionie Pomorza i Kaszub. Od uczestników wymagano wiedzy z zakresu historii i geografii w tym zabytków architektonicznych oraz osobliwości przyrodniczych. Należało także ułożyć hasło zachęcające do odwiedzin i wypoczynku w naszym regionie.

W konkursie uczestniczyło 8 uczniów. Największą ( taką samą) ilość punktów otrzymali uczniowie : Adrian Gojtowski oraz Karol Grabowski z kl. III TM. Wyróżniono także ucznia Bartosza Neumiler z kl. III TE.

Zainteresowane osoby mogą sięgnąć po zbiory zgromadzone w bibliotece szkolnej: książki, broszury , mapy i inne opracowania o naszym regionie.

Czytaj dalej

Wycieczka do Krakowa

W dniach 22 – 26 maja 2017 r. odbyła się wycieczka do Krakowa, w której wzięli udział uczniowie klasy III TM.

Pełni radości, w poniedziałkowy ranek, wyjechaliśmy pociągiem z Lęborka. Wieczorem spoglądaliśmy już na malownicze krajobrazy Starego Miasta. Wcześniej zakwaterowaliśmy się w Hostelu Momotown.

Drugiego dnia rano, po śniadaniu, wyruszyliśmy zwiedzać Kazimierz z przewodnikiem. Byliśmy na cmentarzu żydowskim, w synagodze żydowskiej, a pani przewodnik w ciekawy i interesujący sposób o nich opowiadała. Pod wieczór pojechaliśmy obejrzeć Wieliczkę, zobaczyliśmy cudowną Kaplicę św. Kingi i odbyliśmy magiczną podróż labiryntem solnych korytarzy oraz odkryliśmy tradycję oraz historię wielickiej kopalni.

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Katedrę i Zamek na Wawelu. Po wyjściu z katedry chodziliśmy po zamku. Spacerując po Wawelu uświadomiliśmy sobie prawdziwe znaczenie historii. Nic dziwnego, w końcu po tym samym bruku stąpił król Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga, król Zygmund Stary i jeszcze wielu, wielu innych, których nie sposób nawet wymienić.

Godny uwagi jest sarkofag byłego prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który znajduję się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w przedsionku, w krypcie Józefa Piłsudskiego.

Odwiedziliśmy też popularne Okno Papieskie przy słynnej ulicy Franciszkańskiej. Tutaj odpoczywał papież Jan Paweł II podczas wszystkich swoich pielgrzymek do Polski. Tu również witał się z młodzieżą podczas nieoficjalnych, bardzo serdecznych i emocjonalnych spotkaniach. Potem odwiedziliśmy Kryptę Zasłużonych na Skałce, krypta ta znajdująca się w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce w Krakowie. Wieczór spędziliśmy w miłej atmosferze, przy grillu.

W przedostatnim dniu naszej wycieczki byliśmy w aquaparku. Następnie wróciliśmy do Hostelu i chwile odpoczywaliśmy. Później poszliśmy na Stare Miasto.

W piątkowy ranek, po śniadaniu, wsiedliśmy w pociąg i wróciliśmy wieczorem do Lęborka.

Wyjazd był udany, mnóstwo atrakcji, pogoda dopisała. Wycieczka podobała się wszystkim uczestnikom. Podziękowania dla organizatorów i opiekunów, a szczególnie dla wychowawczyni p. Małgorzaty Gębarowskiej i p.Joanny Zielińskiej-Gryczan, bo pomysł zorganizowania tej wycieczki okazał się sukcesem.

Karol Grabowski III TM

Czytaj dalej