Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku


Lębork, 29.09.2017

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku.


Lębork, 28.09.2017

Ogłoszenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru
Treść ogłoszenia


 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku.

 1. Wymiar etatu: 

  1/2 (0,50 etatu).

 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe informatyczne i co najmniej 4-letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie informatyczne i co najmniej 5-letni staż pracy,
 • posiadanie doświadczenia w zakresie administrowania szkolną siecią informatyczną,
 • posiadanie znajomości administrowania e-dziennikiem firmy Vulcan,
 • bardzo dobra znajomość obsługi systemów informatycznych z rodziny Windows, w tym także systemów serwerowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość w realizacji zadań.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administrowanie szkolną siecią informatyczną,
 • administrowanie szkolnym e-dziennikiem i stroną internetową szkoły,
 • dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw komputerów,
 • pomoc pracownikom w trudnościach związanych z obsługą komputera,
 • tworzenie okresowych kopii bezpieczeństwa,
 • nadzorowanie integralności sieci komputerowej,
 • tworzenie bazy danych e-dziennika poprzez wprowadzanie informacji z arkusza
 • organizacyjnego oraz planu lekcji,
 • zarządzanie kontami użytkowników e-dziennika,
 • okresowe reinstalacje systemów operacyjnych oraz innych aplikacji,
 • dokonywanie bieżących aktualizacji oprogramowania,
 • właściwe zabezpieczenie sprzętu przed nieuprawnionym dostępem,
 •  inne zlecone przez dyrektora lub wicedyrektora zadania.
 1. Informacja o warunkach pracy:

Praca przy komputerze, wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r.

  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe
  i umiejętności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 26 września 2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu ZSM-I) na adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatyczny im. Henryka Mierzejewskiego, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista”.
Kontakt telefoniczny: (0-59) 8622-295 w. 22.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiat.leborski.bip.gov.pl) do 28 września 2017 r. , na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej ZSM-I www.zsmi.pl.

Kandydatów zakwalifikowanych zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwość zatrudnienia od 01.10.2017 r. w wymiarze 1/2 etatu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *