Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego’’ (na rok szkolny 2018/2019) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021

ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca pytaj w swojej szkole !!!

Czytaj dalej

Staże uczniów – informacje dla pracodawców

Zachęcamy Pracodawców i Przedsiębiorców  do współpracy ze szkołami zawodowymi prowadzonymi przez Powiat Lęborski w zakresie realizacji staży i praktyk/zawodowych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

NABÓR JUŻ TRWA

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół ponadgimnazjalnych (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu).  Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim 150 h stażu lub praktyki zawodowej, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszeniowy stażu/praktyk i dostarczyć do Biura Projektu – Starostwo Powiatowe w Lęborku, pokój 213, II piętro

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”  odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami – p. Alicja Rojek tel. 59 84 80 869, pokój 213, II piętro

więcej informacji dla Pracodawców i Przedsiębiorców –

http://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

formularz zgłoszeniowy pracodawcy 2018
formularz zgłoszeniowy ucznia 2018
płatne staże zawodowe
regulamin staży 2018

 

Czytaj dalej

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Uczniowie i uczennice w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

ZSMI – branża ICT i elektronika:

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w 2018 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły tj. do specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk, potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także wniosek o refundacje kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udziela p. Jolanta Małszycka sala 129.staż 

Do pobrania:

Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2018 roku
Formularz zgłoszeniowy

Czytaj dalej

PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO! PRZYJMIJ UCZNIA PCE ZSP, ZSGŻiA lub ZSMI NA STAŻ ZAWODOWY LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ!

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU!

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż/praktykę należą:

 • pozyskanie stażysty/praktykanta zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/praktykantem,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej
  z sektorem edukacji),
 • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty/praktykanta.
Szkoła Branża Zawody Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.
PCE – ZSP Budownictwo ·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób
PCE – ZSP Logistyka ·         technik logistyk 70 osób
ZSGŻiA chemia lekka ·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób
ZSGŻiA Usługi finansowe i biznesowe ·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób
ZSMI ICT i elektronika ·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyki może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk – w wysokości maks. 450 zł/150 godz. stażu/praktyki.

Przed stażem/praktyką:

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuję liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż/praktykę, stanowiska stażystów/praktykantów oraz określa zadania, jakie będą realizować.

Prosimy mieć na uwadze, że:

 1. Staż/praktyk ucznia może odbywać się tylko i wyłącznie u pracodawcy/przedsiębiorcy.
 2. Liczba uczniów realizujących staż/praktyk zawodowy u jednego pracodawcy będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych staży/praktyk. Stopień zaangażowania osoby pełniącej funkcję opiekuna stażysty powinien umożliwić realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji, bez uszczerbku dla jakości tych działań (maksymalnie 6 osób ).

Realizacja stażu:

 1. Staż/praktyka ucznia u pracodawcy/przedsiębiorcy będzie trwać 150 godzin i będzie odbywał się głównie
  w okresie ferii letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
 2. Staż/praktyka jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Staż/praktyka odbywa się zgodnie z Programem stażu/praktyk opracowanym przez Szkołę przy współpracy
  z pracodawcą.
 4. Staż/praktyka odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą/praktykantem
  pracodawcą/przedsiębiorcą. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu/praktyki  zawodowej, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
 5. Pracodawca przyjmujący na staż/praktykę:

o zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty/praktykantowi, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia
i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej i potrzebami stażysty/praktykanta wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;

o szkoli stażystę/praktykanta na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż/praktyki zawodowy;

o sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej w postaci wyznaczenia opiekuna stażu/praktyki;

o monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę/praktykanta, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej;

o wydaje stażyście/praktykantowi – niezwłocznie po zakończeniu stażu/praktyki – dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub praktyki zawodowej. Dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub  praktyki zawodowej zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego lub praktyki zawodowej, cel i program stażu zawodowego lub praktyki zawodowej , opis zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu/praktyki oraz ocenę stażysty/praktykanta dokonaną przez opiekuna stażu/praktyki;

Szczególne zadania wyznaczonego opiekuna stażysty:

 • diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 • określenie celu i programu stażu/praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 • udzielenie stażystom/praktykantom  informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;
 • nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;

Po zakończonym stażu:

 1. Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyk może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk. Refundacja może być wypłacana w przypadku opieki nad grupą stażystów – minimum 1 osoby maksymalnie 6 na jednego opiekuna. Refundacja obejmuje:
  • dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą) – ale nie więcej niż 450 zł brutto,.
 2. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty/praktykanta odnosi się do zrealizowanych zadań, w tym szczególnie za:
  • diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
  • określenie celu i programu stażu/praktyk (we współpracy z nauczycielem);
  • udzielenie stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego lub praktyki zawodowej;
  • nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej; i nie zależy od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
 3. Refundacja dodatku do wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyki, zawierającego oświadczenie pracodawcy, przyjmującego na Staż/praktykę o wysokości zasadniczego wynagrodzenia opiekuna stażystów/praktykantów wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań.
 4. Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku niezrealizowania programu stażu/praktyki, braku przekazania Wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta oraz w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium stażowego uczestnikowi.
Czytaj dalej

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Uczniowie i uczennice w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców.

 

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

 

 

Szkoła Branża Zawody Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.
PCE – ZSP Budownictwo ·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób
PCE – ZSP Logistyka ·         technik logistyk 70 osób
ZSGŻiA chemia lekka ·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób
ZSGŻiA Usługi finansowe i biznesowe ·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób
ZSMI ICT i elektronika ·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców / przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia
  w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły tj. do specjalisty ds. rekrutacji
w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych (możliwość pobrania ze strony internetowej www.powiat-lebork.com)

Krok 6: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 7: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 8: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk, potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki celem otrzymania stypendium stażowego.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od 27 kwietnia 2017 do 16 czerwca 2017 r.
 • Utworzone zostaną listy rankingowe, etapami. Listy rankingowe będą tworzone w okresach: do 15.05.2017 r.,
  do 31.05.2017 r., do 16.06.2017 r.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Wypłata stypendium .na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w regulaminie.
 2. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań – w przypadku takiej potrzeby.
 3. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie
  z warunkami określonymi w regulaminie.
Czytaj dalej

Kompetencje zawodowe – zdjęcia

Rok szkolny 2018/2019

Sieci komputerowe dla zaawansowanych- projektowanie, tworzenie, zarządzenie E.13

MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E.08

MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E.08

AUTOCAD

Tworzenie mobilnych stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem popularnych języków programowania E.14

Komputerowe wspomaganie projektowania

URUCHAMIANIE ORAZ UTRZYMYWANIE TERMINALI I PRZYŁĄCZY ABONENCKICH DLA ZAAWANSOWANYCH E.15

PLC

E.19 Projektowanie, montaż i uruchamianie układów mechatronicznych.

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych dla zaawansowanych.

E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych dla zaawansowanych

E.18 Eksploatacja nowo powstających urządzeń i systemów mechatronicznych / EE.21
Ekploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

E.06 Naprawa i eksploatacja urządzeń elektronicznych dla zaawansowanych/ EE.3 Naprawa i eksploatacja urządzeń elektronicznych dla zaawansowanych.

Obsługa i programowanie współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie M.19

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Rok szkolny 2017/2018

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń preryferyjnych E.12

Tworzenie mobilnych stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem popularnych języków programowania E.14

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich dla zaawansowanych E.15

AUTO CAD

Naprawa i eksploatacja urządzeń elektronicznych dla zaawansowanych E.06

Rok szkolny 2016/2017

Naprawa i eksploatacja urządzeń elektronicznych dla zaawansowanych

MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH E.03

PROGRAMOWANIE  STEROWNIKÓW PLC

MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E.12

Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego’’ (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021

ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca pytaj w swojej szkole !!!

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół zawodowych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

8 grudnia 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 8 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2016/2017).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Czytaj dalej

Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Podstawowe informacje o projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

Projekt będzie realizowany w trakcie 5 lat szkolnych od 1 stycznia 2017 i zakończy się 30 września 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów

-Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie rozwijającego się rynku technologii

-Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców i szkół wyższych w kształceniu zawodowym

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

– zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-letnie staże i praktyki zawodowe

 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-studia podyplomowe

-staże i praktyki w zakładach pracy

 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:

– Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł

– Wkład własny niefinansowy – 708.661,89 zł

– Wkład własny finansowy – 92.250 zł

logo_efs

Czytaj dalej