PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Uczniowie i uczennice w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców.

 

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

 

 

Szkoła Branża Zawody Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.
PCE – ZSP Budownictwo ·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób
PCE – ZSP Logistyka ·         technik logistyk 70 osób
ZSGŻiA chemia lekka ·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób
ZSGŻiA Usługi finansowe i biznesowe ·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób
ZSMI ICT i elektronika ·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców / przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia
  w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły tj. do specjalisty ds. rekrutacji
w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych (możliwość pobrania ze strony internetowej www.powiat-lebork.com)

Krok 6: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 7: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 8: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk, potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki celem otrzymania stypendium stażowego.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od 27 kwietnia 2017 do 16 czerwca 2017 r.
 • Utworzone zostaną listy rankingowe, etapami. Listy rankingowe będą tworzone w okresach: do 15.05.2017 r.,
  do 31.05.2017 r., do 16.06.2017 r.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Wypłata stypendium .na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w regulaminie.
 2. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań – w przypadku takiej potrzeby.
 3. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie
  z warunkami określonymi w regulaminie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *