Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Podstawowe informacje o projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

Projekt będzie realizowany w trakcie 5 lat szkolnych od 1 stycznia 2017 i zakończy się 30 września 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów

-Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie rozwijającego się rynku technologii

-Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców i szkół wyższych w kształceniu zawodowym

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

  1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

– zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-letnie staże i praktyki zawodowe

  1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-studia podyplomowe

-staże i praktyki w zakładach pracy

  1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:

– Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł

– Wkład własny niefinansowy – 708.661,89 zł

– Wkład własny finansowy – 92.250 zł

logo_efs

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *