ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

ZaPaL się do zawodu

„ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Powiat Lęborski29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo
w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od 29 sierpnia 2013r. do 28sierpnia 2015r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki:

1)    Uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu

2)    Posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC W POSTACI:

1)    Zajęć pozalekcyjnych

2)    Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

3)    Zajęć pozaszkolnych

4)    Doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zajęcia na platformie e-learning „Wirtualna firma”

5)    Wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie warsztatów: „radzenie sobie ze stresem”, „radzenie sobie ze stresem”, komunikacja interpersonalna”

6)    Wycieczek do prestiżowych zakładów pracy na terenie województwa pomorskiego

7)    Wyposażenia pracowni zawodowych PCE–ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej)

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów oferowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobno na każdy rodzaj zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze w 2 etapach, w następujących terminach: IX 2013, IX 2014.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ………….ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Czytaj dalej

Informacja o projekcie unijnym

Projekt systemowy pn.„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

1.Celem Projektu jest:

1) podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie województwa

pomorskiego,

2) wzmocnienie szkół zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w prowadzeniu działań

ukierunkowanych na dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów

regionalnego  i lokalnego rynku pracy,

3) wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie

ich elastyczności i mobilności zawodowej oraz rozwój kompetencji kluczowych,

4) poprawa wymiany informacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami

i instytucjami rynku pracy w zakresie formułowania i realizacji wzajemnych

potrzeb,

5) rozszerzenie i pogłębienie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu

terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

2. Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęte szkoły oraz ich

    uczniowie zgodnie ze wskaźnikami określonymi we wniosku o  

    dofinansowanie projektu.

3. W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

1) opracowanie standardów praktyk zawodowych dla uczestniczących w Projekcie

uczniów,

2) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie warsztatów doradztwa

zawodowego całożyciowego,

3) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie zajęć z języka obcego

zawodowego,

4) organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,

5) stworzenie i prowadzenie bazy kompetencji, służącej do komunikacji między

szkołami a pracodawcami,

6) organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu

zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców,

7) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne zgodnie z opracowanymi przez

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego – przy czym treść standardów, o których mowa, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Czas trwania projektu 2012-2014

Szkolny koordynator projektu mgr inż. Dariusz Niedbała

regulamin projektu unijnego

Czytaj dalej
Sinfonia Baltica w Słupsku

Sinfonia Baltica w Słupsku

Samorząd Uczniowski z opiekunem Marleną Pepłowską zorganizował wyjazd dla uczniów z naszej placówki do Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku na program edukacyjny „Wspólna Europa, różna tradycja”.

Sinfonia Baltica w Słupsku
Sinfonia Baltica w Słupsku

Koncert pokazywał odrębność kulturową poszczególnych narodów na przykładzie utworów muzycznych, charakterystycznych dla krajów Unii Europejskiej.

Sinfonia Baltica w Słupsku
Sinfonia Baltica w Słupsku

Usłyszeliśmy włoską tarantelę, grecką zorbę, czeską polkę, rytmy rumuńskie, polską muzykę góralską. Chętnych nie brakowało i mamy nadzieje, że takie wyjazdy będą organizowane częściej.

Dodała: mgr Marlena Pepłowska
Czytaj dalej
Szkolny konkurs o UE

Szkolny konkurs o UE

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na prezentację na temat wybranych krajów Unii Europejskiej pod hasłem : „Z Europą na ty”. Forma i technika prezentacji dowolna

,,Z Europą na ty

(album, informator, prezentacja multimedialna itp.)
Prace należy składać w bibliotece
do 15 grudnia 2006r.

Szkolny konkurs o UE
Szkolny konkurs o UE
Czytaj dalej