ZaPaL się do zawodu

„ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Powiat Lęborski29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo
w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od 29 sierpnia 2013r. do 28sierpnia 2015r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki:

1)    Uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu

2)    Posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC W POSTACI:

1)    Zajęć pozalekcyjnych

2)    Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

3)    Zajęć pozaszkolnych

4)    Doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zajęcia na platformie e-learning „Wirtualna firma”

5)    Wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie warsztatów: „radzenie sobie ze stresem”, „radzenie sobie ze stresem”, komunikacja interpersonalna”

6)    Wycieczek do prestiżowych zakładów pracy na terenie województwa pomorskiego

7)    Wyposażenia pracowni zawodowych PCE–ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej)

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów oferowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobno na każdy rodzaj zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze w 2 etapach, w następujących terminach: IX 2013, IX 2014.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ………….ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *