Informacja o projekcie unijnym

Projekt systemowy pn.„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

1.Celem Projektu jest:

1) podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie województwa

pomorskiego,

2) wzmocnienie szkół zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w prowadzeniu działań

ukierunkowanych na dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów

regionalnego  i lokalnego rynku pracy,

3) wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie

ich elastyczności i mobilności zawodowej oraz rozwój kompetencji kluczowych,

4) poprawa wymiany informacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami

i instytucjami rynku pracy w zakresie formułowania i realizacji wzajemnych

potrzeb,

5) rozszerzenie i pogłębienie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu

terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

2. Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęte szkoły oraz ich

    uczniowie zgodnie ze wskaźnikami określonymi we wniosku o  

    dofinansowanie projektu.

3. W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

1) opracowanie standardów praktyk zawodowych dla uczestniczących w Projekcie

uczniów,

2) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie warsztatów doradztwa

zawodowego całożyciowego,

3) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie zajęć z języka obcego

zawodowego,

4) organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,

5) stworzenie i prowadzenie bazy kompetencji, służącej do komunikacji między

szkołami a pracodawcami,

6) organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu

zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców,

7) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne zgodnie z opracowanymi przez

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego – przy czym treść standardów, o których mowa, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Czas trwania projektu 2012-2014

Szkolny koordynator projektu mgr inż. Dariusz Niedbała

regulamin projektu unijnego

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *