Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

Dnia  06.05.2014 uczniowie klasy II i III technik elektryk  uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do pracodawców branży elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.

W programie zwiedzania była biociepłownia w Zakładzie Energetyki Cieplnej  Kępice i  Elektrownia Wodna Żydowo.

Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania biociepłownia w Zakładzie Energetyki Cieplnej  Kępice – zakładu wytwarzającego energię cieplną z biomasy. Zakład w Kępicach  jest pierwszą  na Pomorzu Gdańskim ciepłownią  na biomasę (powstała w 2001r.). W pierwszej części zakładu uczniowie dowiedzieli się  o rodzajami paliwa stosowanego w biociepłowni  oraz  sposobem jego podawania. Paliwem w niej stosowanym są przyjazne środowisku trociny, zrębki i odpady drzewne.Załadunek paliwa do silosa obsługuje spychoładowarka. Układ podawania paliwa jest bezobsługowy (podajnikami taśmowymi na wahadłowy, dalej przemiennie do kotłów). Kotły pracują w systemie stałotemperaturowym.

Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

W kolejnej hali uczniowie zapoznali się układem kotłów na biomasę stosowanych w zakładzie. Dwa kotły posiadają bezobsługowy układ podawania paliwa (podajnikami ślimakowymi), trzeci kocioł obsługiwany ręcznie. Kotły pracują w systemie stałotemperaturowym. Temperatura jest ustalana automatycznie przez regulator pogodowy

Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

Następnym etapem wycieczki była wizyta w Elektrowni  Wodnej w   Żydowie.

Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo jest obiektem instalacji energetycznej, którego zadaniem jest magazynowanie energii. Jest on skutecznym akumulatorem o ogromnej pojemności. W pierwszej części uczniowie zapoznali się z urządzeniami  do wytwarzania  energii  elektrycznej oraz zasadą pracy elektrowni.

Najciekawszym etapem wycieczki było zwiedzanie hal sterowania i zabezpieczeń zespołów turbogeneratorów. Elektrownia wyposażona jest w dwie maszyny odwracalne typu Francis i jedną maszynę klasyczną typu Francis, które zapewniają łączną moc 156 MW. Moc pomp 2 x 68,0 MW.

Pracownik firmy przedstawił  uczniom szczegółowo układy sterowania i regulacji oraz układy zabezpieczeń stosowane w elektrowni.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z jednodniowego wyjazdu do pracodawców w ramach projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – 13.05.2014

Wycieczka do elektrowni wodnej w Żarnowcu.

Dnia 13.05.2014 uczniowie klasy I technik elektryk i I elektryk ZSZ uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do elektrowni wodnej w Żarnowcu.

Sprawozdanie z  jednodniowego  wyjazdu  do pracodawców w ramach projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – 13.05.2014
Elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu jest największą w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa położona jest nad Jeziorem Żarnowieckim. Elektrownia wykorzystuje Jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny, natomiast zbiornik górny stanowi wybudowane na pobliskim płaskowyżu sztuczne jezioro Czymanowo.

Sprawozdanie z  jednodniowego  wyjazdu  do pracodawców w ramach projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – 13.05.2014

W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z  zasadami wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni oraz trybami pracy elektrowni.

Sprawozdanie z  jednodniowego  wyjazdu  do pracodawców w ramach projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – 13.05.2014

Następnie zwiedzili  nastawnię  elektrowni i zapoznali się z pracą dyżurnych ruchu nastawni. Kolejnym elementem było zejście na poziomy  znajdujące się pod ziemią  Siłownia elektrowni to budynek o wysokości ponad 60 m, z tego 2/3 znajduje się pod ziemią. Tam też, na poziomie 17 metrów poniżej poziomu morza, znajdują się cztery turbiny o średnicy wirników 6 m, obracanych siłą mas wodnych, napędzają hydrogenerator, którego wirnik waży ponad 420 ton. Aby go posadowić należało wykonać wykop, którego dno osiągnęło poziom 33 m poniżej poziomu morza.

Uczniowie poznali   się również z urządzenia zewnętrzne elektrowni do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

 

 

Czytaj dalej

Informacja o projekcie unijnym

Projekt systemowy pn.„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

1.Celem Projektu jest:

1) podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie województwa

pomorskiego,

2) wzmocnienie szkół zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w prowadzeniu działań

ukierunkowanych na dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów

regionalnego  i lokalnego rynku pracy,

3) wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie

ich elastyczności i mobilności zawodowej oraz rozwój kompetencji kluczowych,

4) poprawa wymiany informacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami

i instytucjami rynku pracy w zakresie formułowania i realizacji wzajemnych

potrzeb,

5) rozszerzenie i pogłębienie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu

terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

2. Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęte szkoły oraz ich

    uczniowie zgodnie ze wskaźnikami określonymi we wniosku o  

    dofinansowanie projektu.

3. W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

1) opracowanie standardów praktyk zawodowych dla uczestniczących w Projekcie

uczniów,

2) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie warsztatów doradztwa

zawodowego całożyciowego,

3) opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie zajęć z języka obcego

zawodowego,

4) organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,

5) stworzenie i prowadzenie bazy kompetencji, służącej do komunikacji między

szkołami a pracodawcami,

6) organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu

zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców,

7) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne zgodnie z opracowanymi przez

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego – przy czym treść standardów, o których mowa, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Czas trwania projektu 2012-2014

Szkolny koordynator projektu mgr inż. Dariusz Niedbała

regulamin projektu unijnego

Czytaj dalej