Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

Lębork: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1
Numer ogłoszenia: 118349 – 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku , ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu o pow. ok. 1163,4 m2 oraz obróbek blacharskich a także instalacji odgromowej dachu oraz wykonanie oświetlenia na strychu I lewe skrzydło budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. II.1.4.1 )Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót rozbiórkowych: rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, 2. wykonanie robót budowlanych (dekarskich): wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przemurowanie kominów, łacenie dachu w 60% łat z odzysku, montaż folii dachowej i kontr łat , pokrycie dachu dachówką betonową (Braas) podwójna S kolor grafit wraz z akcesoriami np. (ławy kominiarskie, dachówki wentylacyjne), obróbki blacharskie, dostawa i montaż rynien i rur spustowych w kolorze dachówki, wymiana podbitki , montaż barier przeciwśniegowych, 3. wymiana instalacji odgromowej, 4. wykonanie instalacji oświetlenia na strychu. II.1.4.2) Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat (słownie: trzy lata), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zastosowana dachówka musi być objęta min. 25-letnim okresem gwarancji producenta II.1.4.3) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z następującymi dokumentami: – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8), – Przedmiar robót (załącznik nr 7) jako materiał pomocniczy. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z obowiązującymi normami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Nie przewiduje się

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.11.11.00-9, 45.31.23.10-3, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotyuch 00/100). Kopię wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. Zał. nr 2
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – dwiema robotami polegającymi na wymianie pokrycia dachu z dachówki o pow. co najmniej 1000 m2, Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, wykazu i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. i 7.2. SIWZ. Zał. nr 4 Na spełnienie tego warunku można posłużyć się wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów – jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.1. 7.3. SIWZ. Zał. nr 3 Na spełnienie tego warunku można polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1., 7.4. i 7.5. SIWZ. 2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Pzp, Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1i 2 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. – 7.11. SIWZ. Zał nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ), zgodnie z załącznikiem nr 4;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. określone w pkt. 7.6. – 7.11. SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu) dokumenty dotyczące w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. III.6.2)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 3. Inne wymagane dokumenty: 1) formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy ryczałtowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ; 3) parafowany przez wykonawcę wzór umowy – Załącznik Nr 9 do SIWZ; 4) dowód wniesienia wadium. Dokumenty wymienione w pkt. III.6.2), mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). W przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. III.6.3) Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w: a) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 2)Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 3) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1) W szczególności dopuszczalne są zmiany, dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym; b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej; c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; . 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsmi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1,pokój kierownika gospodarczego nr 1 (parter) : Pani Krystyna Płotka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 84-300 Lębork ul. Marcinkowskiego 1 Sekretariat pokój nr 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ ZSMI Lębork 28.05.2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *