ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

ZaPaL się do zawodu

„ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Powiat Lęborski29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo
w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od 29 sierpnia 2013r. do 28sierpnia 2015r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki:

1)    Uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu

2)    Posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC W POSTACI:

1)    Zajęć pozalekcyjnych

2)    Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

3)    Zajęć pozaszkolnych

4)    Doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zajęcia na platformie e-learning „Wirtualna firma”

5)    Wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie warsztatów: „radzenie sobie ze stresem”, „radzenie sobie ze stresem”, komunikacja interpersonalna”

6)    Wycieczek do prestiżowych zakładów pracy na terenie województwa pomorskiego

7)    Wyposażenia pracowni zawodowych PCE–ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej)

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów oferowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobno na każdy rodzaj zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze w 2 etapach, w następujących terminach: IX 2013, IX 2014.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ………….ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Czytaj dalej
Droga do samodzielności

Droga do samodzielności

31 października w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyła się KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA, rozpoczynająca projekt „Droga do samodzielności”, którą otworzył Starosta Lęborski Pan Wiktor Tyburski, witając przybyłych gości.

Droga do samodzielności

Grupę docelową projektu stanowią podmioty lub osoby, które będą wykorzystywać nowe rozwiązania w praktyce, tj. pracownicy instytucji integracji społecznej w województwie pomorskim. Odbiorcami zaś są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – usamodzielniani wychowankowie opieki zastępczej zamieszkujący teren województwa pomorskiego. Natomiast głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji powiatu lęborskiego, działających na rzecz integracji społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w: Lęborku, Łebie, Wicku, Cewicach i Nowej Wsi Lęborskiej) w latach 2012-2015, poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi (prowadzące do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu praktyki na terenie województwa pomorskiego.

Omówione zostały także zagadnienia takie jak: Sytuacja osób usamodzielnianych, Diagnoza problemu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży w Lęborku, „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. Na koniec uczestnikom spotkania rozdane zostały niespodzianki promujące wyżej wymieniony projekt.

Opracowała: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej