Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia. Zgłoś się na konferencję.

Za tydzień – 13 kwietnia – odbędzie się wojewódzka konferencja konsultacyjna, podczas której młodzi ludzie z Pomorskiego będą mogli zgłosić pomysły do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

– Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względu na poglądy – mówi inicjator konsultacji Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” skierowanych do młodzieży, uczniów, studentów i doktorantów, podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje, w ramach konsultacji, podzielone są na sześć tematów:
•    edukacja i szkolnictwo wyższe
•    rynek pracy i przedsiębiorczość
•    społeczeństwo obywatelskie i kultura
•    polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa
•    zdrowie i sport
•    ekologia i klimat.

Pomorskie konsultacje rozpoczną się 13 kwietnia br. o godz. 17.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/

Zapisy do 12 kwietnia
 (poniedziałek) do godziny 12.

Konsultacje, z powodu epidemii, będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Harmonogram konsultacji dla kolejnych województw będzie ogłaszany na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad tworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Pierwsze trzy spotkania konsultacyjne, dla województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego zakończyły się dużym sukcesem angażując młodych ludzi z ponad 350 organizacji i środowisk młodzieżowych. Uczestnicy konsultacji wypracowali ponad 740 wniosków z analizy stanu obecnego i zaproponowali aż 546 rozwiązań.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych Wiary, Nadziei i Miłości, a także radosnego wiosennego nastroju życzy dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

Czytaj dalej

Zmiany w organizacji nauki praktycznej zawodu od 29.03.2021 do 11.04.2021

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

W związku z powyższym:

  1. Przedłuża się prowadzenie kształcenia zdalnego.
  2. Od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.
  3. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączam również komunikat z dnia 26 marca 2021 r.:

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

Czytaj dalej

Nowy komunikat MEN – zmiany w zajęciach praktycznych, informacje o zdalnym nauczaniu.

Z nowego rozporządzenia wynikają nowe zasady funkcjonowania szkół, które wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

• Zajęcia praktyczne w zakładach pracy i CKZ w trybie stacjonarnym do 8 listopada nie będą się odbywały. Będą prowadzone w miarę możliwości w trybie zdalnym.

• Młodociani pracownicy z branżowej szkoły zwolnieni są ze świadczenia pracy u pracodawcy.

• Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

• W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Czytaj dalej

Uruchomienie zdalnego nauczania.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią covid-19 oraz z wprowadzeniem strefy czerwonej w naszym powiecie od poniedziałku 19.10.2020 r. zajęcia lekcyjne w lęborskich szkołach ponadpodstawowych będą odbywały się w trybie zdalnym. Szczegóły dotyczące realizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. Proszę na bieżąco śledzić informacje, które będą pojawiały się na szkolnej stronie internetowej oraz czytać wiadomości, które będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Grzegorz Popin – Dyrektor Szkoły

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza – Test uzdolnień kierunkowych

Informujemy, że w środę 7.10.2020 r. o godz. 17:00 w sali 125, Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, odbędzie się w ramach projektu Zdolni z Pomorza, test uzdolnień kierunkowych. Test jest drugim etapem rekrutacji uzupełniającej do projektu dla uczniów uzdolnionych z matematyki, informatyki lub fizyki. Przystępują do niego tylko uczniowie zakwalifikowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Czytaj dalej