Targi Edukacyjne Szkół Ponadpodstawowych

W imieniu Starosty Lęborskiego Alicji Zajączkowskiej, dyrektorów lęborskich szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców, serdecznie zapraszamy pracodawców, nauczycieli i uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku, dnia 17 listopada 2022 r. (czwartek) od godz. 8.30 do 14.30.

Celem spotkania będzie możliwość zapoznania uczestniczących w targach z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego, oczekiwaniami pracodawców i wymogami lęborskiego rynku pracy. W targach uczestniczyć będą publiczne, lęborskie szkoły ponadpodstawowe oraz firmy i zakłady pracy.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – „Modernizacja małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 – etap I.”

Postępowanie zostało opublikowane. Informuję, że w dniu 07.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 – etap I.” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/673093

Czytaj dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Modernizacja małej Sali Gimnastycznej

Informuję o zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2022 nr 2022/BZP 00381933/01/P, planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Plan zawiera zamówienie, którego przedmiotem jest „Modernizacja małej Sali Gimnastycznej – ETAP I. Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem wraz z pracami towarzyszącymi (dach płaski). Wymiana stolarki okiennej„.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Informuję, że uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpocznie się o godz. 10:30 na Auli ZSMI.

Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

 • Klasa 1 am – wych. A. Czarnacki – sala 125 
 • Klasa 1 wa – wych. A. Borowski – sala 6 
 • Klasa 1 wb – wych. K. Waśko – sala 27 
 • Klasa 1 TEM – wych. B. Dzienisz – sala 26 
 • Klasa 1 TI – wych. P. Kaliciński – sala 143 
 • Klasa 1 TIP – wych. W. Drozd (w zastępstwie I. Labuda) – sala 123 
 • Klasa 1 TM – wych. G. Tracewicz – sala 129 
 • Klasa 2 ae – wych. S. Wiśniewski – sala 141 
 • Klasa 2 g – wych. M. Ciupa – sala 23 
 • Klasa 2 w – wych. I. Kosmala – sala 10 
 • Klasa 2 TEP – wych. K. Gierszewska – sala 114 
 • Klasa 2 TI – wych. J. Małszycka – sala 121 
 • Klasa 2 TM – wych. J. Zielińska – sala 21 
 • Klasa 3 ae – wych. M. Kurowska – sala 142 
 • Klasa 3 w – wych. R. Joniec (w zastępstwie M. Naczke) – sala 22 
 • Klasa 3 TEP – wych. B. Hrycyk – sala 11 
 • Klasa 3 TI – wych. M. de Castro – sala 14 
 • Klasa 3 TM – wych. A. Lenartowicz – sala 144 
 • Klasa 4 TEa – wych. J. Lipiński – sala 06 
 • Klasa 4 TEb – wych. A. Labuda – sala 138 
 • Klasa 4 TIa – wych. H. Agatowska – sala 15 
 • Klasa 4 TIb – wych. K. Pączek – sala 28 
 • Klasa 4 TIc – wych. J. Renk – sala 140 
 • Klasa 4 TId – wych. I. Czerwińska – sala 139 
 • Klasa 4 TMa – wych. M. Ponarad – sala 137 
 • Klasa 4 TMb – wych. M. Gębarowska – sala 24
Czytaj dalej

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Egzamin z języka polskiego i matematyki przeprowadzony zostanie w „stołówce”, a z języka angielskiego w sali 138. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość o godzinie 8.30. W czasie egzaminu można korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. 

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

27.06.2022 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”, która będzie przebiegała do 29.07.2022 r.

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

– VII – VIII szkół podstawowych

– szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

1. matematyka, informatyka (W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA INFORMATYKĘ)

2. biologia, chemia

3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

 1. Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

– obozy naukowe,

– konkursy indywidualne,

– portal edukacyjny

– warsztaty specjalistyczne (projektowe)

– spotkania i warsztaty autorskie.

2.  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

– ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

– warsztaty rozwijające kreatywność

– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

– stypendium

– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

– opieka metodyczno – pedagogiczna

3. Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

• spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach

• warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:

a. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl – wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  tymczasowo działającej przy ul. Marcinkowskiego 1 w budynku ZSMI w Lęborku do dnia 29.06.2022 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

2. Zaprosimy cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

2. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

• nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

• uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktówi w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

3.  Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

• składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,

• komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 29.06.2022 r.

– praca nad projektem – do 08.09.2022 r.

– przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2022 r.

– prezentacja projektów – do 30.09.2022 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

“Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – 
powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2021/2022 przyjmowane 
będą do 30 czerwca 2022 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Informatycznych w Lęborku.

Wniosek o przyznanie stypendium (.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium (.docx)

Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych

Uchwała XXXV Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium

Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Czytaj dalej