Zdolni z Pomorza

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT LĘBORSKI” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

04.10.2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Zdolni z pomorza – powiat lęborski” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Wnioski należy składać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku ul. Okrzei 15a.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

Dla klas VII-VIII szkół podstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– fizyka
– informatyka
– biologia
– chemia

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– chemia
– fizyka
– biologia

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski-na-rok-szkolny-20212022/

Czytaj dalej
Logo ZSMI

Zebranie Rodziców – 15.09.2021 r. godz. 16:00

Spotkania z wychowawcami odbędą się według niżej cytowanego harmonogramu:

Klasa 1 ae – wych.  S.Wiśniewski – sala 141

Klasa 1 g wych.  M.Ciupa – sala 6

Klasa 1 w – wych. I.Kosmala – sala 10

Klasa 1 TEP – wych. K.Gierszewska – sala 27

Klasa 1 TI – wych. J.Małszycka  – sala 121

Klasa 1 TM – wych.  J.Zielińska – sala  21

Klasa 2 TEP – wych. B.Hrycyk – sala 11

Klasa 2 TI – wych. M.de Castro – sala 137

Klasa 2 TM – wych. A.Lenartowicz – sala 144

Klasa 2 ae – wych.  M.Kurowska – sala 142

Klasa 2 w – wych.  R.Joniec – sala 22

Klasa 3 TEa – wych. J.Lipiński – sala 06

Klasa 3 TEb – wych. A.Labuda – sala 28

Klasa 3 TIa – wych. H.Agatowska – sala 15

Klasa 3 TIb – wych. K.Szałajko – sala 128

Klasa 3 TIc – wych. J.Renk – sala 140

Klasa 3 TId – wych.I.Czerwińska – sala 139

Klasa 3 TMa – wych.  A.Czarnacki – sala  23

Klasa 3 TMb – wych. M.Gębarowska – sala 114

Klasa 3 ae – wych.  M.Stawrosiejko – sala 145

Klasa 3 as – wych. D.Niedbała – sala 143

Klasa 3 gwa –wych. P.Kaliciński – sala 26

Klasa 3 gwb –wych. K.Treder – sala 125

Klasa 4 TE – wych. M.Ziemienowicz – sala 14

Klasa 4 TI – wych. G.Tracewicz – sala 129

Klasa 4 TIs – wych. E.Kobeszko – sala  123

Klasa 4 TM – wych. P.Paszkowiak– sala 138

Nauczyciele niebędący wychowawcami ze względów epidemiologicznych nie pełnią dyżuru w pokoju nauczycielskim

Czytaj dalej

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW W 2021 ROKU!

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców, które odbywać się będą w okresie wrzesień-październik 2021r. 

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł netto (na rękę).

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni 
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” w Waszych szkołach!

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2021 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5:   Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły, tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

 1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
 2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie 
  z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

Do pobrania:

Czytaj dalej
Logo ZSMI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według cytowanego niżej harmonogramu.

 • Klasy I Technikum oraz I – III Branżowej Szkoły I stopnia

O godzinie 10.00 spotkanie w auli, a następnie spotkania z wychowawcami w salach:
Klasa 1 ae – wych.  S. Wiśniewski – sala 14
Klasa 1 g wych.  M. Ciupa – sala 6
Klasa 1 w – wych. I. Kosmala – sala 10
Klasa 2 ae – wych.  M. Kurowska – sala 142
Klasa 2 w – wych.  R. Joniec – sala 22
Klasa 3 ae – wych.  M. Stawrosiejko – sala 28
Klasa 3 as – wych. D. Niedbała – sala 143
Klasa 3 gwa – wych. P. Kaliciński – sala 11
Klasa 3 gwb – wych. K. Treder – sala 15

Klasa 1 TEP – wych. K. Gierszewska – sala 27
Klasa 1 TI – wych. J. Małszycka  – sala 121
Klasa 1 TM – wych.  J. Zielińska – sala  21

 • Klasy II – IV Technikum

O godzinie 11.00 spotkanie w auli, a następnie spotkania z wychowawcami w salach:
Klasa 2 TEP – wych. B.Hrycyk – sala 11
Klasa 2 TI – wych. M.de Castro – sala 142
Klasa 2 TM – wych. A.Lenartowicz – sala 144
Klasa 3 TEa – wych. J.Lipiński – sala 28
Klasa 3 TEb – wych. A.Labuda – sala 143
Klasa 3 TIa – wych. H.Agatowska – sala 15
Klasa 3 TIb – wych. K.Szałajko – sala 128
Klasa 3 TIc – wych. J.Renk– sala 140
Klasa 3 TId – wych. I.Czerwińska – sala 139
Klasa 3 TMa – wych.  A.Czarnacki – sala  22
Klasa 3 TMb – wych. M.Gębarowska – sala 114
Klasa 4 TE – wych. M.Ziemienowicz – sala 14
Klasa 4 TI – wych. G.Tracewicz – sala 129
Klasa 4 TIs – wych. E.Kobeszko – sala  123
Klasa 4 TM – wych. P.Paszkowiak– sala 138

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Roboty budowlane. Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku.

Treść ogłoszenia: Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku

 • Ogłoszenie dotyczy – Zamówienia publicznego
 • Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług – Nie 
 • Nazwa zamówienia albo umowy ramowej – Remont podłogi w Sali Gimnastycznej ZSMI w Lęborku
 • Identyfikator postępowania – ocds-148610-1290d360-f5bc-11eb-b885-f28f91688073 
 • Numer ogłoszenia – 2021/BZP 00137394/01
 • Wersja ogłoszenia – 01
 • Data ogłoszenia – 2021-08-05 09:53
 • Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań – Tak
 • Numer planu postępowań w BZP – 2021/BZP 00108644/02/P
Czytaj dalej

Egzaminy poprawkowe – terminy

 • Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia (wtorek) godzina 9.00 w sali nr 1 (stołówka). Obowiązują wytyczne MZ, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, z którymi należy się zapoznać (poniższy link).
  20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf (cke.gov.pl)

 • Egzaminy poprawkowe odbędą się 30 sierpnia godzina 8.30.
  Sale egzaminacyjne zgodnie z harmonogramem.

Czytaj dalej
Logo ZSMI

INFORMACJA REKRUTACYJNA – LISTY PRZYJĘTYCH

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

Lista przyjętych
klasa: 1TEL [Technik elektronik]
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Babij, Dawid
Deja, Hubert
Drywa, Ksawery
Gałafin, Paweł
Góra, Marcin
Grinder, Nikodem
Hewelt, Kacper
Kolańczyk, Bartosz
Kołoszycz, Wiktor
Malinowski, Kacper
MIELNICZUK, DAWID
Podbielski, Jakub
Pranczk, Wojtek
Raczkowski, Mateusz
Sajnóg, Seweryn
Szostak, Marcin

Lista przyjętych
klasa: 1TI [Technik informatyk]
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Bieliński, Serafin
Bladowski, Miłosz
Budziszewski, Oliwier
DAMPC, JAKUB MATEUSZ
Fularczyk, Michał
Gafk, Michał
Gierszewski, Mariusz
Główka, Mateusz
Hinc, Kacper
Jakiel, Michał
Kaczmarek, Jakub
Klejsa, Krzysztof
Labuda, Miłosz Tadeusz
Lew-Kiedrowski, Szymon
Lis, Maksymilian
Mechliński, Joshua
Naczk, Jakub
Nogajski, Oskar
Olczyk, Maciej
Pozorek, Szymon
Pranczke, Oliwier
Przepiórka, Artur
Raczkowski, Szymon
Szymonik, Alex
Wenta, Radosław Aleksander
Wyrozumski, Bartosz
Zaprucki, Karol

Lista przyjętych
klasa: 1TM [Technik mechanik]
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Dorożyński, Nikodem
Gajec, Maciej
Hrycyk, Igor
Klatt, Katarzyna
Krajnik, Wiktor
Kwidziński, Jacek
Lis, Dominik
Majewski, Damian
Mrósk, Błażej
NIESZPORSKI, PIOTR
OSSOWSKI, PRZEMYSŁAW
Pirch, Maciej
Pranczk, Maciej
ROLBIECKI, HUBERT
Szczypior, Jakub
Żukowski, Antoni
Żywicki, Filip

Lista przyjętych
klasa: 1TMCH [Technik mechatronik]
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Augustyniak, Jakub
Bigus, Hubert
Bronk, Konrad
Grochała, Paweł
Jankowiak, Paweł
KACZYŃSKI, ADAM
Kaniowski, Konrad
Kruk, Paweł
Krzyżanowski, Kacper
Lissiak, Filip
Małszycki, Bartłomiej
Pąchalski, Nikodem
Storcz, Jakub
Szneider, Marek
wojciechowski, konrad

Lista przyjętych
klasa: 1TP [Technik programista]
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Ceregra, Jakub
Jaskólski, Adam
Jeliński, Nikodem
Jóźwikowski, Aleksander
Kijewski, Dawid
Lubotzki, Patryk
Majtacz, Łukasz
Myszka, Oskar
Pirch, Konrad
Skolimowski, Patryk
Skórowski, Maciej
Smerża, Kacper
Zaborowski, Jakub

Lista przyjętych
klasa: 1a [Mechanik-monter maszyn i urządzeń]
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Gliwa, Kacper
Jeka, Maciej
Klein, Adrian
korzeniowski, jakub
Kustusz, Michał
Lica, Marek
MAKURAT, JAKUB
Marszk, Mateusz
Okrój, Kacper
Pietrzak-Kozyra, Oskar
Polewik, Gracjan
Stanek, Krystian
Syldatk, Miłosz
Szczepaniak, Paweł
Wenta, Konrad
Wieczorek, Oskar
Woelk, Robert
Zajac, Damian

Lista przyjętych
klasa: 1e [Elektromechanik]
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Bronk, Hubert
Bronk, Karol
Damps, Kacper
Ejankowski, Krystian
Fetta, Kacper
Jachurski, Mateusz
Kitowski, Maciej
Kummer, Oliwier
Kwiatkowski, Szymon
Młyński, Marcin
Naczk, Paweł
Piekarski, Szymon
Postma, Jakub
Sadurski, Olaf
Wróblewski, Aleksander
Żurawski, Michał

Lista przyjętych
klasa: 1g [Mechanik pojazdów samochodowych]
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Asmus, Igor
Czerwionka, Kacper
Duda, Kacper
Dunst, Patryk
Garski, Mateusz
Gorzyński, Kacper
Heland, Sylwester
Hinz, Mateusz
Hrycyk, Radosław
Jarocki, Paweł
Jesień, Igor
Kösling, Andrzej
Kowalec, Natalia
Kowalski, Dawid
Krauza, Dominik Władysław
Mielewczyk, Jakub
Mułyk, Maksymilian
Nastały, Fabian
Nowaczyk, Patryk
Pietrzak, Wojciech
Popławski, Kacper
Pranga, Piotr
Puchalski, Jakub
Rogocki, Oskar
Ruszkowski, Jakub
Sekreta, Oskar
Sipa, Dominik
Suchta, Adam
Tarnowski, Marcin
Tomkowicz, Filip
Treder, Igor

Lista przyjętych
klasa: 1w [Wielozawodowa]
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

Nazwisko, Imię
Baranowski, Dawid
Barzowski, Karol
Czaja, Brajan
Domaszk, Karol
Gierszewski, Krystian
Kamiński, Maciej
Labuda, Gracjan
Lubieński, Kacper
Łyźniak, Patryk
Maszota, Krzysztof
Niklas, Konrad
Nogalski, Tomasz
Peta, Grzegorz
Piwka, Damian
Ropela, Marcin
Sobisz, Alan
Sycha, Jakub
Trowski, Oskar
Trowski, Sebastian
Walczuk, Dawid
Wcisło, Tomasz
Wenta, Filip
Wenta, Tomasz
Wiśniewski, Kacper
Czytaj dalej
Logo ZSMI

INFORMACJA REKRUTACYJNA – ZAKWALIFIKOWANI I NIEZAKWALIFIKOWANI

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)

NazwiskoImięDecyzja
AgatowskiTomaszzakwalifikowany
AlbeckiMateuszzakwalifikowany
AndryskowskiJan Zbigniewniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
AugustyniakJakubzakwalifikowany
BabijDawidzakwalifikowany
BaranowskiDawidniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
BeyerAdamniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BielińskiSerafinzakwalifikowany
BieniasPrzemysławniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BigusHubertzakwalifikowany
BladowskaPaulinaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BladowskiMiłoszzakwalifikowany
BlaszyńskiNorbertzakwalifikowany
BortackiOliwierniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
BronkKarolniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
BronkKonradzakwalifikowany
BrowarczykŁukaszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BudziszewskiOliwierzakwalifikowany
BullmannSzymonzakwalifikowany
BulmanGracjanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
CaroniaDawid Rosarioniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
CelbanOliwierniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
CeregraJakubzakwalifikowany
CholewińskiPatrykniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
CieszkowskiTomaszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
CyganowskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
CzuczełoMaciejzakwalifikowany
DampcMarianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
DAMPCJAKUB MATEUSZzakwalifikowany
DejaHubertzakwalifikowany
DempcWiktorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
DeptaMateuszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
DetlafMateuszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
DomaszkMaciejniezakwalifikowany
DorożyńskiNikodemzakwalifikowany
DrywaKsaweryzakwalifikowany
EjankowskiKrystianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
FettaKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
FrankowskiAdamniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
FularczykMichałzakwalifikowany
GafkMichałzakwalifikowany
GajecMaciejzakwalifikowany
GałafinPawełzakwalifikowany
GAWRYŚIGOR MACIEJniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GehrkeNatanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GębarowskiMaksymilianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GierszewskiMariuszzakwalifikowany
GłówkaMateuszzakwalifikowany
GontarzKrzysztofniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 5 preferencji)
GorzyńskiKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
GościńskiKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GóraMarcinzakwalifikowany
GórskiWiktorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GrinderNikodemzakwalifikowany
GrochałaPawełzakwalifikowany
GrzenkowiczHubertniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
GrzeńkowskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
GuzekMikołaj Arkadiuszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GzellaDawidniezakwalifikowany
HallmannSzymonniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
HendrichMarcel Janniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
HeweltKacperzakwalifikowany
HincKacperzakwalifikowany
HrycykIgorzakwalifikowany
HrycykRadosławniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
JachurskiMateuszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 5 preferencji)
JakielMichałzakwalifikowany
JankowiakPawełzakwalifikowany
JankowskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 8 preferencji)
JarmułaJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JaskólskiAdamzakwalifikowany
JekaMaciejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JelińskaAntoninaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JelińskiNikodemzakwalifikowany
JesieńIgorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
JóźwiakNikodemniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JóźwikowskiAleksanderzakwalifikowany
KaczmarekJakubzakwalifikowany
KACZYŃSKIADAMzakwalifikowany
KadubiecGracjanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
KaniowskiKonradzakwalifikowany
KarczKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KijewskiDawidzakwalifikowany
KisielewskiKacperzakwalifikowany
KitowskiMaciejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KlattKatarzynazakwalifikowany
KleinAdrianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
KlejsaKrzysztofzakwalifikowany
KniochNatanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KobielaMichałniezakwalifikowany
KolańczykBartoszzakwalifikowany
KołoszyczWiktorzakwalifikowany
KondracikBartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
korzeniowskijakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 6 preferencji)
KowalskiDawidniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KrajnikWiktorzakwalifikowany
KraskaKarinaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
KrukPawełzakwalifikowany
KrzyżanowskiKacperzakwalifikowany
KuchOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KummerOliwierniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
KwiatkowskiMaciejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
KwidzińskiJacekzakwalifikowany
LabudaMiłosz Tadeuszzakwalifikowany
LesiakJanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 5 preferencji)
LeszczykJanniezakwalifikowany
Lew-KiedrowskiSzymonzakwalifikowany
LisDominikzakwalifikowany
LisMaksymilianzakwalifikowany
LissiakFilipzakwalifikowany
LubotzkiPatrykzakwalifikowany
ŁagódMateuszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ŁawniczakNatanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
ŁazorczykMarcelzakwalifikowany
ŁyźniakPatrykniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
MaciejczykDawidniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MajewskiDamianzakwalifikowany
MajtaczŁukaszzakwalifikowany
MalekIgorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MalekMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
MalinowskiKacperzakwalifikowany
MałachowiczOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MałszyckiBartłomiejzakwalifikowany
MarcińskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MarzochPawełniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MazurMarcinzakwalifikowany
MechlińskiJoshuazakwalifikowany
MiaraKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
MielewczykJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MIELNICZUKDAWIDzakwalifikowany
MilewczykSzymonniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MojsymKacper , Konradniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MróskBłażejzakwalifikowany
MyszkaOskarzakwalifikowany
NaczkJakubzakwalifikowany
NaczkPawełniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
NaczkeKarolinaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
NastałyJakubniezakwalifikowany
NIESZPORSKIPIOTRzakwalifikowany
NogajskiOskarzakwalifikowany
NOWICKIJAKUBniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
OkońskiKarolniezakwalifikowany
OkrójKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
OkuniewskiDawid Bartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
OlczykMaciejzakwalifikowany
OSSOWSKIPRZEMYSŁAWzakwalifikowany
ParackiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PasońLidianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PAWEŁEKSZYMONniezakwalifikowany
PąchalskiNikodemzakwalifikowany
PenconekOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
PenkowskiDamianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PietrzakWeronikaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
PietrzakWojciechniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
Pietrzak-KozyraOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PipkaKlaudianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
PirchKonradzakwalifikowany
PirchMaciejzakwalifikowany
PLICHTAJAKUB ZYGMUNTniezakwalifikowany
PobłockiMateuszzakwalifikowany
PodbielskiJakubzakwalifikowany
PodborączyńskaMajaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PolewikGracjanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PonaradJanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PopławskiKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PostmaJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 5 preferencji)
PozorekSzymonzakwalifikowany
PranczkMaciejzakwalifikowany
PranczkWojtekzakwalifikowany
PranczkeOliwierzakwalifikowany
ProkopMikołajniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PrzepiórkaArturzakwalifikowany
RaczkowskiMateuszzakwalifikowany
RaczkowskiSzymonzakwalifikowany
RodziewiczAntoniniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
RogockiOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ROLBIECKIHUBERTzakwalifikowany
RopelaMarcinniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
RopellaOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
RosaPawełniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
RydzewskiMaksymilianzakwalifikowany
SadurskiOlafniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
SajnógSewerynzakwalifikowany
SędzikMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
SkolimowskiPatrykzakwalifikowany
SkórowskiMaciejzakwalifikowany
SmerżaKacperzakwalifikowany
StafińskaOliwianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
StaniaszekMikołajniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
StaniaszekWojciechniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
StolcSzymonzakwalifikowany
StolickiKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
StorczJakubzakwalifikowany
SuchtaAdamniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
SyldatkBartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
SyldatkMiłoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
SyldatkPatrykzakwalifikowany
SynakowskaMartaniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
SzczepaniakSebastianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
SzczypiorJakubzakwalifikowany
SzneiderMarekzakwalifikowany
SzostakMarcinzakwalifikowany
SzymańskiHubertniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
SZYMAŃSKIBRAJANniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
SzymonikAlexzakwalifikowany
TokarskiŁukaszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
TracewiczBartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
TrowskiOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
TuskowskiIgorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WalkuszFilipniezakwalifikowany
WarmbierJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WarmowskiDominik Szymonniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WejerAdrianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WentaRadosław Aleksanderzakwalifikowany
Węsierski-TesenJędrzej Marcinniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
WicaTomaszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WieczorekOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 4 preferencji)
WiśniewskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WojciechowiczJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
wojciechowskikonradzakwalifikowany
WojtaśMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WoźniakMaksymilianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WoźniakWiktorniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
WrońskiBartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
WyrozumskiBartoszzakwalifikowany
ZaborowskiJakubzakwalifikowany
ZagackiJakubniezakwalifikowany
ZajączkowskiMarcelniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ZapruckiKarolzakwalifikowany
ŻaczekRafałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ŻukowskiAntonizakwalifikowany
ŻurawskiMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
ŻywickiFilipzakwalifikowany
OddziałNajniższa liczba punktów
(1TEL) Technik elektronik91.1
(1TI) Technik informatyk92.95
(1TM) Technik mechanik78.3
(1TMCH) Technik mechatronik97.95
(1TP) Technik programista121.1

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)

NazwiskoImięDecyzja
AndryskowskiJan Zbigniewniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
AsmusIgorzakwalifikowany
BaranowskiDawidzakwalifikowany
BarzowskiKarolzakwalifikowany
BetscherNatalianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BieniasPrzemysławniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BladowskiMiłoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BronkHubertzakwalifikowany
BronkKarolzakwalifikowany
BronkKonradniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
BulczakBartłomiejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
BulmanGracjanzakwalifikowany
CeynowaJakubzakwalifikowany
CzajaBrajanzakwalifikowany
CzerwionkaKacperzakwalifikowany
DampsKacperzakwalifikowany
DawidowskiAdrianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
DomaszkKarolzakwalifikowany
DudaKacperzakwalifikowany
DunstPatrykzakwalifikowany
EjankowskiKrystianzakwalifikowany
FettaKacperzakwalifikowany
FormelaPaweł Adamniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GafkeBłażejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
GarskiMateuszzakwalifikowany
GierszewskiKrystianzakwalifikowany
GliwaKacperzakwalifikowany
GojtowskiOskarniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
GorzyńskiKacperzakwalifikowany
GrothaAntoniniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
HelandSylwesterzakwalifikowany
HinzMateuszzakwalifikowany
HrycykRadosławzakwalifikowany
JachurskiMateuszzakwalifikowany
JagłaAleksandraniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
JarmołowiczSzymonniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JarmułaJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
JarockiPawełzakwalifikowany
JekaMaciejzakwalifikowany
JesieńIgorzakwalifikowany
KamińskiKajetanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KamińskiMaciejzakwalifikowany
KantczakKlaudianiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KisielewskiKacperniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
KitowskiMaciejzakwalifikowany
KleinAdrianzakwalifikowany
KobiellaKonradniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KolańczykBartoszniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KołodziejRadosławniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
korzeniowskijakubzakwalifikowany
KöslingAndrzejzakwalifikowany
KotłowskiFilipniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KowalecNataliazakwalifikowany
KowalskiDawidzakwalifikowany
KrauzaDominik Władysławzakwalifikowany
KrefftAlbertniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
KummerOliwierzakwalifikowany
KustuszMichałzakwalifikowany
KwiatkowskiSzymonzakwalifikowany
KwidzińskiJacekniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
LabudaGracjanzakwalifikowany
LesiakJanzakwalifikowany
LicaMarekzakwalifikowany
LubieńskiKacperzakwalifikowany
ŁawniczakNatanniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
ŁyźniakPatrykzakwalifikowany
MachutMarcinniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MAKURATJAKUBzakwalifikowany
MalekMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
MarszkMateuszzakwalifikowany
MarzecDawidniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MarzochPawełniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MaszotaKrzysztofzakwalifikowany
MaszotaRoksananiezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
MielewczykJakubzakwalifikowany
MilewczykSzymonniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
MłyńskiMarcinzakwalifikowany
MłyńskiRobertniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
NaczkPawełzakwalifikowany
NastałyFabianzakwalifikowany
NiklasKonradzakwalifikowany
NogalskiTomaszzakwalifikowany
NowaczykPatrykzakwalifikowany
OkrójKacperzakwalifikowany
OSSOWSKIPRZEMYSŁAWniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
PąchalskiNikodemniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PelowskiMichałniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
PetaGrzegorzzakwalifikowany
PiekarskiSzymonzakwalifikowany
PietrzakWojciechzakwalifikowany
Pietrzak-KozyraOskarzakwalifikowany
PiwkaDamianzakwalifikowany
PobłockiMateuszzakwalifikowany
PodbielskiJakubniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
PolewikGracjanzakwalifikowany
PopławskiKacperzakwalifikowany
PostmaJakubzakwalifikowany
PranczkMaciejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
PrangaPiotrzakwalifikowany
PuchalskiJakubzakwalifikowany
ReclafFilipniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
RogockiOskarzakwalifikowany
RopelaMarcinzakwalifikowany
RostkowskiMarcinniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
RuszkowskiJakubzakwalifikowany
SadurskiOlafzakwalifikowany
SekretaOskarzakwalifikowany
SipaDominikzakwalifikowany
SobiszAlanzakwalifikowany
StanekKrystianzakwalifikowany
StolcAgatazakwalifikowany
SuchtaAdamzakwalifikowany
SychaJakubzakwalifikowany
SyldatkMiłoszzakwalifikowany
SzczepaniakPawełzakwalifikowany
TarnowskiMarcinzakwalifikowany
TomkowiczFilipzakwalifikowany
TrederDamianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
TrederIgorzakwalifikowany
TrowskiOskarzakwalifikowany
TrowskiSebastianzakwalifikowany
TwardowskiOskar Piotrniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
WalczukDawidzakwalifikowany
WcisłoTomaszzakwalifikowany
WentaFilipzakwalifikowany
WentaKonradzakwalifikowany
WentaRadosław Aleksanderniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WentaTomaszzakwalifikowany
Węsierski-TesenJędrzej Marcinniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
WieczorekOskarzakwalifikowany
WilkMikołajniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WiśniewskiKacperzakwalifikowany
WoelkRobertzakwalifikowany
wojciechowskikonradniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
WróblewskiAleksanderzakwalifikowany
ZajacDamianzakwalifikowany
ZajączkowskiMarcelniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ZaworskiMaciejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ZielińskiMaksymilianniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 1 preferencji)
ŻukowskiAntoniniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 2 preferencji)
ŻukowskiBłażejniezakwalifikowany
(zakwalifikowany z 3 preferencji)
ŻurawskiMichałzakwalifikowany
OddziałNajniższa liczba punktów
(1a) Mechanik-monter maszyn i urządzeń30.55
(1e) Elektromechanik19.3
(1g) Mechanik pojazdów samochodowych20.05
(1w) Wielozawodowa17.35

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów

Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TI) Technik informatyk

LpNazwisko, imię
1Albecki, Mateusz
2Bieliński, Serafin
3Bladowski, Miłosz
4Blaszyński, Norbert
5Budziszewski, Oliwier
6DAMPC, JAKUB MATEUSZ
7Fularczyk, Michał
8Gafk, Michał
9Gierszewski, Mariusz
10Główka, Mateusz
11Hinc, Kacper
12Jakiel, Michał
13Kaczmarek, Jakub
14Klejsa, Krzysztof
15Labuda, Miłosz Tadeusz
16Lew-Kiedrowski, Szymon
17Lis, Maksymilian
18Mechliński, Joshua
19Naczk, Jakub
20Nogajski, Oskar
21Olczyk, Maciej
22Pobłocki, Mateusz
23Pozorek, Szymon
24Pranczke, Oliwier
25Przepiórka, Artur
26Raczkowski, Szymon
27Stolc, Szymon
28Syldatk, Patryk
29Szymonik, Alex
30Wenta, Radosław Aleksander
31Wyrozumski, Bartosz
32Zaprucki, Karol

Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TP) Technik programista

LpNazwisko, imię
1Ceregra, Jakub
2Czuczeło, Maciej
3Jaskólski, Adam
4Jeliński, Nikodem
5Jóźwikowski, Aleksander
6Kijewski, Dawid
7Lubotzki, Patryk
8Łazorczyk, Marcel
9Majtacz, Łukasz
10Mazur, Marcin
11Myszka, Oskar
12Pirch, Konrad
13Rydzewski, Maksymilian
14Skolimowski, Patryk
15Skórowski, Maciej
16Smerża, Kacper
17Zaborowski, Jakub

Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TM) Technik mechanik

LpNazwisko, imię
1Dorożyński, Nikodem
2Gajec, Maciej
3Hrycyk, Igor
4Klatt, Katarzyna
5Krajnik, Wiktor
6Kwidziński, Jacek
7Lis, Dominik
8Majewski, Damian
9Mrósk, Błażej
10NIESZPORSKI, PIOTR
11OSSOWSKI, PRZEMYSŁAW
12Pirch, Maciej
13Pranczk, Maciej
14ROLBIECKI, HUBERT
15Szczypior, Jakub
16Żukowski, Antoni
17Żywicki, Filip

Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TEL) Technik elektronik

LpNazwisko, imię
1Babij, Dawid
2Deja, Hubert
3Drywa, Ksawery
4Gałafin, Paweł
5Góra, Marcin
6Grinder, Nikodem
7Hewelt, Kacper
8Kisielewski, Kacper
9Kolańczyk, Bartosz
10Kołoszycz, Wiktor
11Malinowski, Kacper
12MIELNICZUK, DAWID
13Podbielski, Jakub
14Pranczk, Wojtek
15Raczkowski, Mateusz
16Sajnóg, Seweryn
17Szostak, Marcin

Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TMCH) Technik mechatronik

LpNazwisko, imię
1Agatowski, Tomasz
2Augustyniak, Jakub
3Bigus, Hubert
4Bronk, Konrad
5Bullmann, Szymon
6Grochała, Paweł
7Jankowiak, Paweł
8KACZYŃSKI, ADAM
9Kaniowski, Konrad
10Kruk, Paweł
11Krzyżanowski, Kacper
12Lissiak, Filip
13Małszycki, Bartłomiej
14Pąchalski, Nikodem
15Storcz, Jakub
16Szneider, Marek
17wojciechowski, konrad

Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
(1a) Mechanik-monter maszyn i urządzeń

LpNazwisko, imię
1Gliwa, Kacper
2Jeka, Maciej
3Klein, Adrian
4korzeniowski, jakub
5Kustusz, Michał
6Lica, Marek
7MAKURAT, JAKUB
8Marszk, Mateusz
9Okrój, Kacper
10Pietrzak-Kozyra, Oskar
11Polewik, Gracjan
12Stanek, Krystian
13Syldatk, Miłosz
14Szczepaniak, Paweł
15Wenta, Konrad
16Wieczorek, Oskar
17Woelk, Robert
18Zajac, Damian

Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
(1w) Wielozawodowa

LpNazwisko, imię
1Baranowski, Dawid
2Barzowski, Karol
3Ceynowa, Jakub
4Czaja, Brajan
5Domaszk, Karol
6Gierszewski, Krystian
7Kamiński, Maciej
8Labuda, Gracjan
9Lubieński, Kacper
10Łyźniak, Patryk
11Maszota, Krzysztof
12Niklas, Konrad
13Nogalski, Tomasz
14Peta, Grzegorz
15Piwka, Damian
16Pobłocki, Mateusz
17Ropela, Marcin
18Sobisz, Alan
19Stolc, Agata
20Sycha, Jakub
21Trowski, Oskar
22Trowski, Sebastian
23Walczuk, Dawid
24Wcisło, Tomasz
25Wenta, Filip
26Wenta, Tomasz
27Wiśniewski, Kacper

Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
(1e) Elektromechanik

LpNazwisko, imię
1Bronk, Hubert
2Bronk, Karol
3Bulman, Gracjan
4Damps, Kacper
5Ejankowski, Krystian
6Fetta, Kacper
7Jachurski, Mateusz
8Kitowski, Maciej
9Kummer, Oliwier
10Kwiatkowski, Szymon
11Lesiak, Jan
12Młyński, Marcin
13Naczk, Paweł
14Piekarski, Szymon
15Postma, Jakub
16Sadurski, Olaf
17Wróblewski, Aleksander
18Żurawski, Michał

Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
(1g) Mechanik pojazdów samochodowych

LpNazwisko, imię
1Asmus, Igor
2Czerwionka, Kacper
3Duda, Kacper
4Dunst, Patryk
5Garski, Mateusz
6Gorzyński, Kacper
7Heland, Sylwester
8Hinz, Mateusz
9Hrycyk, Radosław
10Jarocki, Paweł
11Jesień, Igor
12Kösling, Andrzej
13Kowalec, Natalia
14Kowalski, Dawid
15Krauza, Dominik Władysław
16Mielewczyk, Jakub
17Nastały, Fabian
18Nowaczyk, Patryk
19Pietrzak, Wojciech
20Popławski, Kacper
21Pranga, Piotr
22Puchalski, Jakub
23Rogocki, Oskar
24Ruszkowski, Jakub
25Sekreta, Oskar
26Sipa, Dominik
27Suchta, Adam
28Tarnowski, Marcin
29Tomkowicz, Filip
30Treder, Igor
Czytaj dalej