Zakup usługi-dystrybucja energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 140043 – 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413198 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi-dystrybucja energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji obejmująca: – dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucji w celu dostarczenia jej odbiorcom – utrzymanie ciagłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej – utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej do punktów poboru.Szacunkowa ilość energii elektrycznej podlegająca dystrybucji 124,09 MWh (+/- 15%)…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144226,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 144226,20
  • Oferta z najniższą ceną: 144226,20 / Oferta z najwyższą ceną: 144226,20
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie może prowadzić wyłącznie jeden operator.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *