Ekologiczny konkurs fotograficzny

Wszyscy mamy styczność z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Tymi najważniejszymi są: energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz, hydroenergia i energia geotermalna.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii

Dzisiaj wiele osób marzy o korzystaniu  wyłącznie ze źródeł odnawialnych przy produkcji energii. Spełnienie tych marzeń byłoby niezwykle korzystne dla środowiska: mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód, brak potrzeb eksploatacji ziemi, brak katastrof ekologicznych, itd.

Ale jak sprawić aby powyższe korzyści dotarły do szerszego grona odbiorców? Potrzebujemy w tym TWOJEJ pomocy! Chwyć aparat i wykonaj zdjęcie, które pomoże nam przekonać społeczeństwo do korzystania z energii odnawialnej! Może to być:

  • Interesująca perspektywa jednego lub kilku odnawialnych źródeł energii,
  • Nowe spojrzenie na produkcję energii z odnawialnych źródeł,
  • Metafora pokazująca znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii” organizowany jest w ramach projektu „Zrównoważonych Łańcuchów Odnawialnych Źródeł Energii w Regionie Południowego Bałtyku RES-CHAINS” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. POMCERT, jako jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedynym polskim partnerem i ma możliwość realizować niniejszy konkurs.

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 15 do 19 lat ze szkół województwa pomorskiego. Aby zgłosić swój udział należy przesłać zdjęcie poprzez stronę internetową http://www.res-photography.eu/pl/. Regulamin konkursu jest również dostępny pod podanym adresem. Etap przesyłania zdjęć rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa do 31 maja 2013 r.

Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wyłonionych i nagrodzonych 10 zwycięzców na podstawie liczby głosów oddanych na zamieszczone zdjęcia przez odwiedzających stronę konkursu.

CZYM JEST ENERGIA ODNAWIALNA?

Dynamiczny rozwój sektora energetyki odnawialnej wynika z potrzeby ochrony środowiska, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych (m.in. pakietu klimatycznego 3×20, zgodnie z którym Polska do 2020 r. ma obowiązek uzyskać 15% udziału OZE w zużyciu energii – obecnie ok. 10,5%).

Poniżej znajdziecie kilka słów o poszczególnych OZE oraz informacje jak na tle Polski wypada województwo pomorskie.

ENERGIA SŁOŃCA.

Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii. Najczęściej spotykanymi sposobami jej wykorzystania są:

Ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne) – pozwalają przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną;

Kolektory słoneczne – pozwalają na konwersję energii słonecznej w ciepło.

Na efektywność przetwarzania energii wpływają wartości nasłonecznienia i usłonecznienia. Nasłonecznienie to roczna dawka energii przypadająca na jednostkę powierzchni (KWh/m2/rok), a usłonecznienie to czas, w którym promieniowanie słoneczne bezpośrednie dociera do konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi.
Województwo pomorskie w skali kraju charakteryzuje się korzystnymi warunkami nasłonecznienia (ok 1200 KWh/m2/rok), głównie w pasie nadmorskim. Średnia wartość usłonecznienia na Pomorzu wynosi 1700 h/rok.


ENERGIA WIATRU.

Energia wiatru, to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, która za pomocą turbin wiatrowych przetwarzana jest w energię elektryczną.
Województwo pomorskie, ze względu na swoje położenie u wybrzeży Bałtyku, jest uprzywilejowaną lokalizacją dla rozwoju energetyki wiatrowej. Moc nominalna zainstalowanych tu turbin w 28 farmach wiatrowych wynosi łącznie 272 MW. Województwo pomorskie jest drugie pod względem mocy zainstalowanej. Absolutnym liderem jest województwo zachodnio-pomorskie (756 MW).
Energetyka wiatrowa w Polsce, bez uwzględnienia technologii współspalania, stanowi obecnie 58% mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej o pochodzeniu odnawialnym.
Nowym zjawiskiem w Polsce jest zainteresowanie budową farm wiatrowych na morzu (offshore). Aktualnie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zdecyduje o postępie w inwestycjach w budowę morskich farm wiatrowych. Przy pomyślnych wiatrach pierwsze wiatraki u wybrzeży Polski mogłyby pojawić się już w 2018 roku.


BIOMASA & BIOGAZ.

Biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Zgodnie z  definicją Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Przy wytwarzaniu energii biomasę można wykorzystać w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (słoma, drewno, odpady drzewne, plony z upraw energetycznych, odpady komunalne), gazowych (biogaz), lub też przetwarzać na paliwa ciekłe (alkohol, olej). Zainteresowanie wykorzystaniem biomasy stale rośnie. Z lasów województwa pomorskiego, miejskich terenów zielonych, sadów i poboczy dróg pozyskuje się duże ilości drewna opałowego, a z tartaków i przemysłu celulozowo – papierniczego – drewna odpadowego. Innym źródłem energii z biomasy jest słoma zbóż i rzepaku. Znaczną ilość energii można pozyskać dzięki wykorzystaniu biomasy pochodzącej ze specjalnych upraw energetycznych. Przewiduje się, że z obecnych i potencjalnych zasobów biomasy można by pokryć 19% zapotrzebowania województwa pomorskiego na ciepło.

Biogaz wykorzystywany w produkcji energii można podzielić na trzy rodzaje:

  1. Biogaz z oczyszczalni ścieków, który powstaje w wyniku fermentacji nadmiernego osadu czynnego uzyskanego ze ścieków pochodzenia komunalnego, z przemysłu mięsnego i rolno-spożywczego. W województwie pomorskim w ten sposób produkuje energię elektryczną i cieplną oczyszczalnia ścieków należąca do firmy Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. oraz „Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód”. Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo, produkuje jedynie energię cieplną .
  2. Gaz wysypiskowy, powstaje w wyniku biologicznego rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Aktualnie na Pomorzu gaz wysypiskowy wykorzystywany jest na 4 składowiskach odpadów – Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku (Bierkowo); Eko Dolina (Koleczkowo); oraz Zakład Utylizacji Odpadów w Kwidzynie (Bądki).
  3. Biogaz rolniczy, powstaje w wyniku fermentacji odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych (odchody zwierzęce, odpady po produkcji rolnej). Obecnie biogaz rolniczy wykorzystywany jest w 6 miejscach na Pomorzu – Pawłówko, Koczała, Płaszczyca, Kujanki, Uniechówek – należące do firmy Poldanor S.A., oraz w niedawno powstałej biogazowni w Lęborku należącej do Energy-Lębork Sp. z o.o.

ENERGIA WODY.

Spośród odnawialnych źródeł energii, hydroenergia była prawdopodobnie jednym z najwcześniej i najpowszechniej stosowanych – nurt przepływającej rzeki stosowano do napędzenia młynów. Dzisiaj energia mechaniczna płynącej wody służy przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej. Województwo pomorskie to region o stosunkowo dużych zasobach wód płynących. Wśród dużych elektrowni wodnych w pomorskiem należy wymienić elektrownie wodną zbiornikową Bielkowo o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW zlokalizowaną na 27km rzeki Raduni, pomiędzy Straszynem i Łapinem. Na terenie naszego województwa znajduje się też elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu, ale tego typu elektrownie nie są uważane za odnawialne źródła energii, a jedynie jej „magazyny”. Oprócz tego energię elektryczną w województwie wytwarza 108 małych elektrowni wodnych (MEW), z czego najbardziej znane są te położone malowniczo na rzekach Raduni i Słupi.

Czytaj dalej