Ekologiczny konkurs fotograficzny

Wszyscy mamy styczność z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Tymi najważniejszymi są: energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz, hydroenergia i energia geotermalna.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii

Dzisiaj wiele osób marzy o korzystaniu  wyłącznie ze źródeł odnawialnych przy produkcji energii. Spełnienie tych marzeń byłoby niezwykle korzystne dla środowiska: mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód, brak potrzeb eksploatacji ziemi, brak katastrof ekologicznych, itd.

Ale jak sprawić aby powyższe korzyści dotarły do szerszego grona odbiorców? Potrzebujemy w tym TWOJEJ pomocy! Chwyć aparat i wykonaj zdjęcie, które pomoże nam przekonać społeczeństwo do korzystania z energii odnawialnej! Może to być:

  • Interesująca perspektywa jednego lub kilku odnawialnych źródeł energii,
  • Nowe spojrzenie na produkcję energii z odnawialnych źródeł,
  • Metafora pokazująca znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii” organizowany jest w ramach projektu „Zrównoważonych Łańcuchów Odnawialnych Źródeł Energii w Regionie Południowego Bałtyku RES-CHAINS” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. POMCERT, jako jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedynym polskim partnerem i ma możliwość realizować niniejszy konkurs.

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 15 do 19 lat ze szkół województwa pomorskiego. Aby zgłosić swój udział należy przesłać zdjęcie poprzez stronę internetową http://www.res-photography.eu/pl/. Regulamin konkursu jest również dostępny pod podanym adresem. Etap przesyłania zdjęć rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa do 31 maja 2013 r.

Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wyłonionych i nagrodzonych 10 zwycięzców na podstawie liczby głosów oddanych na zamieszczone zdjęcia przez odwiedzających stronę konkursu.

CZYM JEST ENERGIA ODNAWIALNA?

Dynamiczny rozwój sektora energetyki odnawialnej wynika z potrzeby ochrony środowiska, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych (m.in. pakietu klimatycznego 3×20, zgodnie z którym Polska do 2020 r. ma obowiązek uzyskać 15% udziału OZE w zużyciu energii – obecnie ok. 10,5%).

Poniżej znajdziecie kilka słów o poszczególnych OZE oraz informacje jak na tle Polski wypada województwo pomorskie.

ENERGIA SŁOŃCA.

Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii. Najczęściej spotykanymi sposobami jej wykorzystania są:

Ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne) – pozwalają przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną;

Kolektory słoneczne – pozwalają na konwersję energii słonecznej w ciepło.

Na efektywność przetwarzania energii wpływają wartości nasłonecznienia i usłonecznienia. Nasłonecznienie to roczna dawka energii przypadająca na jednostkę powierzchni (KWh/m2/rok), a usłonecznienie to czas, w którym promieniowanie słoneczne bezpośrednie dociera do konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi.
Województwo pomorskie w skali kraju charakteryzuje się korzystnymi warunkami nasłonecznienia (ok 1200 KWh/m2/rok), głównie w pasie nadmorskim. Średnia wartość usłonecznienia na Pomorzu wynosi 1700 h/rok.


ENERGIA WIATRU.

Energia wiatru, to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, która za pomocą turbin wiatrowych przetwarzana jest w energię elektryczną.
Województwo pomorskie, ze względu na swoje położenie u wybrzeży Bałtyku, jest uprzywilejowaną lokalizacją dla rozwoju energetyki wiatrowej. Moc nominalna zainstalowanych tu turbin w 28 farmach wiatrowych wynosi łącznie 272 MW. Województwo pomorskie jest drugie pod względem mocy zainstalowanej. Absolutnym liderem jest województwo zachodnio-pomorskie (756 MW).
Energetyka wiatrowa w Polsce, bez uwzględnienia technologii współspalania, stanowi obecnie 58% mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej o pochodzeniu odnawialnym.
Nowym zjawiskiem w Polsce jest zainteresowanie budową farm wiatrowych na morzu (offshore). Aktualnie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zdecyduje o postępie w inwestycjach w budowę morskich farm wiatrowych. Przy pomyślnych wiatrach pierwsze wiatraki u wybrzeży Polski mogłyby pojawić się już w 2018 roku.


BIOMASA & BIOGAZ.

Biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Zgodnie z  definicją Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Przy wytwarzaniu energii biomasę można wykorzystać w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (słoma, drewno, odpady drzewne, plony z upraw energetycznych, odpady komunalne), gazowych (biogaz), lub też przetwarzać na paliwa ciekłe (alkohol, olej). Zainteresowanie wykorzystaniem biomasy stale rośnie. Z lasów województwa pomorskiego, miejskich terenów zielonych, sadów i poboczy dróg pozyskuje się duże ilości drewna opałowego, a z tartaków i przemysłu celulozowo – papierniczego – drewna odpadowego. Innym źródłem energii z biomasy jest słoma zbóż i rzepaku. Znaczną ilość energii można pozyskać dzięki wykorzystaniu biomasy pochodzącej ze specjalnych upraw energetycznych. Przewiduje się, że z obecnych i potencjalnych zasobów biomasy można by pokryć 19% zapotrzebowania województwa pomorskiego na ciepło.

Biogaz wykorzystywany w produkcji energii można podzielić na trzy rodzaje:

  1. Biogaz z oczyszczalni ścieków, który powstaje w wyniku fermentacji nadmiernego osadu czynnego uzyskanego ze ścieków pochodzenia komunalnego, z przemysłu mięsnego i rolno-spożywczego. W województwie pomorskim w ten sposób produkuje energię elektryczną i cieplną oczyszczalnia ścieków należąca do firmy Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. oraz „Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód”. Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo, produkuje jedynie energię cieplną .
  2. Gaz wysypiskowy, powstaje w wyniku biologicznego rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Aktualnie na Pomorzu gaz wysypiskowy wykorzystywany jest na 4 składowiskach odpadów – Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku (Bierkowo); Eko Dolina (Koleczkowo); oraz Zakład Utylizacji Odpadów w Kwidzynie (Bądki).
  3. Biogaz rolniczy, powstaje w wyniku fermentacji odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych (odchody zwierzęce, odpady po produkcji rolnej). Obecnie biogaz rolniczy wykorzystywany jest w 6 miejscach na Pomorzu – Pawłówko, Koczała, Płaszczyca, Kujanki, Uniechówek – należące do firmy Poldanor S.A., oraz w niedawno powstałej biogazowni w Lęborku należącej do Energy-Lębork Sp. z o.o.

ENERGIA WODY.

Spośród odnawialnych źródeł energii, hydroenergia była prawdopodobnie jednym z najwcześniej i najpowszechniej stosowanych – nurt przepływającej rzeki stosowano do napędzenia młynów. Dzisiaj energia mechaniczna płynącej wody służy przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej. Województwo pomorskie to region o stosunkowo dużych zasobach wód płynących. Wśród dużych elektrowni wodnych w pomorskiem należy wymienić elektrownie wodną zbiornikową Bielkowo o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW zlokalizowaną na 27km rzeki Raduni, pomiędzy Straszynem i Łapinem. Na terenie naszego województwa znajduje się też elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu, ale tego typu elektrownie nie są uważane za odnawialne źródła energii, a jedynie jej „magazyny”. Oprócz tego energię elektryczną w województwie wytwarza 108 małych elektrowni wodnych (MEW), z czego najbardziej znane są te położone malowniczo na rzekach Raduni i Słupi.

Czytaj dalej
Mechanik zdeklasował rywali

Mechanik zdeklasował rywali

8 grudnia br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku odbył się etap powiatowy konkursu Bogactwo Energetyczne Natury. Organizatorem konkursu jest Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku. Konkurs ten adresowany jest do uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych.

Mechanik zdeklasował rywali
Mechanik zdeklasował rywali

Do eliminacji powiatowych z powiatu lęborskiego zostali wytypowani w konkursie otrzymując certyfikat: DOMINIK TRASKOWSKI, ANNA POP, ANDRZEJ ULENBERG, PATRYK WICHERT. Cała czwórka osób to Energopomysłowi Cudotwórcy, którzy od roku promują odnawialne źródła energii.

Mechanik zdeklasował rywali
Mechanik zdeklasował rywali

Uczestnicy konkursu przygotowali prezentacje multimedialne oraz film.

Mechanik zdeklasował rywali
Mechanik zdeklasował rywali

Uczestnicy musieli się również wykazać wiedzą przed komisją powiatową, w której skład wchodzili:
* Eco-Energy Consultant – Bartłomiej Chomyn;
* Wicestarosta – Wiktor Tyburski;
* Inspektor Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – Violetta Kurkiewicz – Zajączkowska;
* Przedstawicielka Centrum Edukacji Ekologicznej – Dominika Rompska;
* Inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Lębork – Wojciech Ciszek.

 

Mechanik zdeklasował rywali
Mechanik zdeklasował rywali

Koordynatorem etapu powiatowego w Lęborku była mgr Katarzyna Pączek.

Dodał: Patryk Wichert

Czytaj dalej