Rekrutacja do projektu „Otwarte umysły”

Zapraszamy uczniów i uczennice szkoły do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego OTWARTE UMYSŁY

W dniu 22 września 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte umysły”!!!!!!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 22 września 2016 roku do 7 października 2016 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) oraz w ulotce informacyjnej.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka informacyjna

 

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

 

Podstawowe informacje o projekcie:

W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie – warsztaty kreatywności i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:
 2. -warsztaty kreatywności społecznej – wsparcie psychologiczne
 3. -doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe
 4. – zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria
 • dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)
 • pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce – edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”
 • jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy
 • trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy
 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 2. -spotkanie z ekspertami
 3. -szkolenia doskonalące
 4. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

– Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

– Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *