Przypominamy zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

REGULAMIN BIBLIOTEKI, WYPOŻYCZALNI SZKOLNEJ

W CZASIE PANDEMII

OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MZ, GIS, MEN ORAZ REKOMENDACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ CELEM ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĄ COVID – 19

 REGULAMIN OKREŚLA SPOSÓB UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU ORAZ  ZWROTU WYPOŻYCZEŃ.

Obowiązki czytelników

 1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowi danej szkoły.
 2. Należy przestrzegać zalecanych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zakrywanie nosa i ust przy użyciu maseczek  oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do wypożyczalni.
 3. Uwzględniając rozkład pomieszczenia biblioteki do  wypożyczalni wchodzi tylko jeden czytelnik i zachowuje wyznaczony dystans społeczny.
 4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz – nie ma otwartej czytelni, wolnego dostępu do księgozbioru.
 5. Czytelnicy mogą zamawiać książki drogą elektroniczną przez dziennik szkolny, telefonicznie lub osobiście.
 6. Lektury szkolne dla poszczególnych klas zamawiane będą przez nauczyciela j. polskiego, a przygotowany zestaw przekazany do klasy przez łącznika (wraz z kopią listy, z nazwiskami uczniów i numerami inwentarzowymi wypożyczonych książek).
 7. Uczniowie zwracają książki do biblioteki  indywidualnie składając je we wskazanym miejscu. Będą one oznakowane datą zwrotu i poddane kwarantannie zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS i rekomendacjami BN.
 8. W pomieszczeniu biblioteki uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 9. Książki wypożyczamy na okres miesiąca z możliwością przedłużenia czasu zwrotu.
 10.  Uczeń, który zgubi  lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką sama lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 11.  Uczniowie kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów zobowiązani są do rozliczenia z wypożyczeń.

 Nauczycieli odwiedzających bibliotekę obowiązują przyjęte zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Obowiązki bibliotekarza

 1. Nauczyciel bibliotekarz obsługujący czytelników jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawiczek ochronnych, osłaniania nosa i ust maseczką ewentualnie przyłbicą.
 2. Zachowuje bezpieczną odległość od uczniów i współpracowników.
 3. Wietrzy pomieszczenie biblioteki, dezynfekuje blat lady bibliotecznej po przyjęciu zwrotu i udostępnieniu księgozbioru.
 4. Pracownik biblioteki odizolowuje zwrócone książki, oznacza je datą zwrotu i przestrzega zasad kwarantanny zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS.
 5. Bibliotekarz udostępnia księgozbiór, udziela informacji, również telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.
 6. Współpracuje z pozostałymi nauczycielami, przygotowując zestawy uprzednio zamówionych lektur,  podręczników i przekazuje je przez łącznika.

Po zakończeniu pracy biblioteki – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnianymi przez szkołę powierzchnie płaskie  i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *