Program Stypendiów Pomostowych

TEGOROCZNI MATURZYŚCI „Program Stypendiów Pomostowych”  na rok akademicki 2015/2016

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji stypendiów pomostowych.

Program polega na sfinansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

O stypendium mogą się ubiegać maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prace w okresie co najmniej 2 lat,
  • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie niższym niż 1.225 zł lub 1.400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *