Obozy naukowe – rozpoczęto rekrutację!

29 lipca 40 uczniów z całego województwa rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:  
1 turnus: 29.07.2019–04.08.2019 
2 turnus: 05.08.2019–11.08.2019 
3 turnus: 12.08.2019–18.08.2019


By dać sobie szansę wzięcia udziału w tej przygodzie należy:
 

  1. wypełnić formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej do dnia 10 czerwca 2019 r.;
  2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
  3. wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
  4. we wskazanych miejscach opatrzyć dokumenty podpisami;
  5. jeden egzemplarz formularza złożyć w wersji papierowej do dnia 11 czerwca 2019 r.:
  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 
  • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Link do pełnej treści ogłoszenia o rekrutacji na obozy naukowe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *