Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

Numer ogłoszenia: 211530 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118349 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8622295, faks 59 8622295.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu o pow. ok. 1163,4 m2 oraz obróbek blacharskich a także instalacji odgromowej dachu oraz wykonanie oświetlenia na strychu I lewe skrzydło budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. II.1.4.1 )Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót rozbiórkowych: rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, 2. wykonanie robót budowlanych (dekarskich): wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przemurowanie kominów, łacenie dachu w 60% łat z odzysku, montaż folii dachowej i kontr łat , pokrycie dachu dachówką betonową (Braas) podwójna S kolor grafit wraz z akcesoriami np. (ławy kominiarskie, dachówki wentylacyjne), obróbki blacharskie, dostawa i montaż rynien i rur spustowych w kolorze dachówki, wymiana podbitki , montaż barier przeciwśniegowych, 3. wymiana instalacji odgromowej, 4. wykonanie instalacji oświetlenia na strychu. II.1.4.2) Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat (słownie: trzy lata), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zastosowana dachówka musi być objęta min. 25-letnim okresem gwarancji producenta II.1.4.3) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z następującymi dokumentami: – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8), – Przedmiar robót (załącznik nr 7) jako materiał pomocniczy. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z obowiązującymi normami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.11.11.00-9, 45.31.23.10-3, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Blacharsko-Dekarskie POL DACH Łukasz Gessler, 84-241 Gościcino ul. Brzozowa 30, 84-241 Gościcino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189856,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 160174,36
  • Oferta z najniższą ceną: 160174,36 / Oferta z najwyższą ceną: 160174,36
  • Waluta: PLN.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *