Konkurs na karykaturę pt. Używkom Stop

Konkurs jest organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lęborku we współpracy ze Starostą Lęborskim w ramach „profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

ZADANIE:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie w technice malarskiej lub kolażu związanego tematycznie z negatywnymi aspektami wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka.
 2. Wyrażanie własnych przemyśleń i spostrzeżeń w formie malarskiej na temat pozytywnych aspektów tolerancji i negatywnych aspektów zażywania narkotyków, substancji psychoaktywnych, środków psychotropowych.
 3. Praca powinna być wykonana w kolorze przy użyciu farb, kredek, flamastrów itp.
 4. Pracę należy wykonać ręcznie, bez użycia techniki komputerowej.
 5. Format pracy – A 3

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 21 LISTOPADA 2014 r.

 

Pracę należy składać do wychowawcy klasy lub psychologa szkolnego.

Skład komisji konkursowej, oceniającej prace: przedstawiciel grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego oraz pielęgniarka szkolna.

 

Zapraszamy do uczestnictwa.

Opracowała: mgr Aleksandra Małszycka


Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego w ramach

Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych”

pod hasłem

UŻYWKOM STOP”

1. Organizator:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lęborku

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku

2. Adresaci konkursu:

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych w Lęborku

3. Cele konkursu:

 • propagowanie życia bez nałogów,
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających,
 • ukazanie zgubnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków,
 • przedstawienie istoty choroby alkoholowej,
 • kształtowanie wrażliwości na zło, jakie niosą ze sobą uzależnienia,
 • wskazanie roli rodziny w kształtowaniu charakteru młodego człowieka,
 • skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,

4. Zadanie dla uczestników konkursu:

 • zaprojektowaniu i wykonaniu w technice malarskiej lub kolażu związanego tematycznie z negatywnymi aspektami wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka,

 • wyrażanie własnych przemyśleń i spostrzeżeń w formie malarskiej na temat pozytywnych aspektów tolerancji i negatywnych aspektów zażywania narkotyków, substancji psychoaktywnych, środków psychotropowych,

 • praca powinna być wykonana w kolorze przy użyciu farb, kredek, flamastrów i itp.,

 • pracę należy wykonać ręcznie, bez użycia techniki komputerowej,

 • format pracy – A3.

5. Ramy czasowe:

 • 24 pażdziernika 2014r. ogłoszenie konkursu,

 • do 21 listopada 2014r. zakończenie i podsumowanie konkursu na etapie szkolnym, przesłanie 3 zwycięskiech prac z etapu szkolnego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku ulGdańska 63, 84-300 Lębork,

 • do 28 listopada 2014r. zakończenie i podsumowanie konkursu na etapie powiatowym,

6. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów:

 • z etapu szkolnego do powiatowego: I, II, III miejsce w etapie szkolnym,

7. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej

a) ocenie podlegać będzie:

 • zgodność z regulaminem,

 • czytelność przekazu,

 • pomysłowość,

 • estetyka wykonania pracy.

b) skład komisji konkursowej:

 1. etap szkolny: nauczyciel plastyki, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel medycyny szkolnej,

 2. etap powiatowy: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, plastyk, przedstawiciel samorządu lokalnego i in.

8. Zasady nagradzania – liczba laureatów:

 • etap szkolny – I, II, III miejsce – nagrody w zależności od możliwości szkoły,

 • etap powiatowy – nagrody rzeczowe – I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

9. Pozostałe ustalenia:

Do etapu powiatowego praca powinna być opatrzona godłem/hasłem umieszczonym na drugiej stronie pracy i na kopercie; w zamkniętej kopercie należy podać dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, telefon.

 • na pracy nie należy umieszczać imienia i nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły do której uczęszcza,

 • autorem pracy może być tylko jedna osoba; do konkursu może być zgłoszona tylko praca autorstwa uczestnika, która nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie została wcześniej opublikowana,

 • praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie,

 • decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwolaniu.

2 komentarze

 1. Używkom Stop – „…na temat pozytywnych aspektów tolerancji…”

  Brawo yeti! ;P

 2. Ten fragment tekstu jest niejasny. Po rozmowie z organizatorem konkursu wyjaśniam jego znaczenie. Jest to błędnie użyty skrót myślowy, który w pełnej formie powinien brzmieć

  „pozytywne aspekty tolerancji społecznej, rozumianej jako wrażliwość na problemy innych, pomoc, reagowanie na zachowania krzywdzące, brak obojętności wobec problemów „

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *