Konkurs dla uczniów szkół średnich- „W życiu piękne są tylko chwile”

Biblioteka szkolna przekazuje informacje na temat konkursu organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.

Zapraszamy do udziału w akcji konkursowej: „Siostro, Bracie – jak się macie?

Konkurs dla uczniów szkół średnich:

“W życiu piękne są tylko chwile…” – konkurs fotograficzny – zadanie polega na uchwyceniu na zdjęciu szczęśliwej/wyjątkowej/pięknej wg autora chwili, a następnie wysłaniu zdjęcia mailem na konkurs.

Termin nadsyłania prac do 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest 12 lutego 2021 r.

Akcja konkursowa jest kontynuacją akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie”, której patronem był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, bracie – jak się macie?” jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu:

I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

II. Cel konkursu: Ćwiczenie uważności i wrażliwości Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży Wzmacnianie pozytywnego myślenia

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
 2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii
 3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
 5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
 6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:

a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie

b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu

c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane

 1. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku konkurschwile@gmail.com do dnia 5 lutego 2021 r. – w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia (lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 2. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie Dodatkowych informacji udziela: Dorota Czapiewska, Wydział Wspomagania Edukacji, tel.59 8488839, email: konkurschwile@gmail.com Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 2. Dane osobowe zbierane od uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, 76- 200 Słupsk, ul. Jaracza 18a,
 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. 59 842 27 05 lub napisać na adres e-mail: sekretariat@pbw.slupsk.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@ppbw.slupsk.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane w celu:

1) organizacji, przeprowadzenia Konkursu, informowania o Konkursie oraz jego promowania i promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. tj. zgodnie z udzieloną zgodą,

2) publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBW w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl i materiałach informacyjnych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *